Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2019 r.

Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2019 r.

 

  1. PODATEK ROLNY

Rada Miejska Międzychodu nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

1) od 1 ha przeliczeniowego

135,90 zł

2) od 1 ha fizycznego

271,80 zł

 

  1. PODATEK LEŚNY

Rada Miejska Międzychodu nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy

od 1 ha lasu

42,2356 zł

 

  1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

UCHWAŁA NR LXV/598/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

1) od gruntów:

 

 

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,

 

 

0,87

od 1 m2 powierzchni

 

 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

 

4,71 zł

 od 1 ha powierzchni

 

 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

0,35

od 1 m2 powierzchni

 

 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

 

 

 

 

 

 

 

 

3,09 zł

 od 1 m2 powierzchni

 

 

2) od budynków lub ich części:

 

 

 

a) mieszkalnych

0,79 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

21,50

od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

 

10,98 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

 

 

4,78 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

 

 

 

 

 

- garaży wolnostojących

- gospodarczych  

- letniskowych

- innych

7,90 zł

7,90 zł

7,90 zł

7,90 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

 

3) od budowli

2 %

ich wartości określonej na podstawie art. 4     ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia                  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 

  1. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

UCHWAŁA NR XLIX/460/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

  1. OPŁATA TARGOWA

UCHWAŁA NR LXV/599/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej

 

Stawka opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży na targowisku:

 

 

1) ziemiopłodów: z ręki, z jednej skrzynki i małego wózka

10,50 zł

2) pozostałych towarów

21,00 zł

 za 1 stanowisko

 

  1. OPŁATA MIEJSCOWA

Rada Miejska Międzychodu nie wprowadziła opłaty miejscowej

  1. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Rada Miejska Międzychodu nie wprowadziła opłaty od posiadania psów

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 05-12-2018 07:47:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 05-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 05-12-2018 07:48:41