Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Łowyń (strefa przemysłowa) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Międzychód, 31 maja 2017 r.

RNG.6722.7.2016

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), Burmistrz Międzychodu zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie (ul. Marszałka Piłsudskiego 2, p. nr 302), w godzinach pracy urzędu, w dniach:

od 08.06.2017 r. do 30.06.2017 r.

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Łowyń (strefa przemysłowa) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się  14.06.2017 r. o godz. 14.45 w siedzibie UMiG (sekretariat).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi należy składać do Burmistrza Międzychodu na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 17.07.2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 31-05-2017 11:44:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 31-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 31-05-2017 11:45:48