Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa drogi zbiorczej południowo zachodniej ˝obwodnicy˝ Międzychodu - III etap Budowa nawierzchni ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem.

RII. 271. 5. 2016                           Międzychód dnia 06.04. 2016 r.

Międzychód:  Budowa drogi zbiorczej południowo – zachodniej „obwodnicy”     

                               Międzychodu  - III etap – Budowa nawierzchni ul. Zagrodowej

                               wraz z odwodnieniem.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2,

64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie, tel. 95 7488100, faks 95 7488134.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzychod.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

                Budowa drogi zbiorczej południowo– zachodniej „obwodnicy” Międzychodu

                   - III etap – Budowa nawierzchni ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

    II.1.3)  przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu     

                 technicznego.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Budowa drogi zbiorczej południowo– zachodniej „obwodnicy” Międzychodu

 - III etap – Budowa nawierzchni ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem.

Przewidywany zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie min.:  

 

I. Roboty drogowe:

- budowę nawierzchni jezdni ulicy Zagrodowej klasy technicznej L o szerokości jezdni6,0 mz betonowej kostki

  brukowej szarej fazowanej gr.8 cmna podbudowie z kruszywa łamanego gr.25 cm  o długości  1000 mb,

- przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1718P ul. Gorzycka z betonowej kostki brukowej gr.8 cm, na  

  podbudowie z kruszywa łamanego gr.25 cmo długości 5 mb.

- budowę ciągów pieszych (chodników) o szerokości 2,0 m  z betonowej kostki brukowej szarej fazowanej gr.8 cm 

  na podbudowie z kruszywa łamanego gr.10 cmo długości  882 mb,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości10 cm– ciąg pieszo rowerowy o szerokości

  2,5 mb i długości ok. 904 mb.

- budowa ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 2,5 mz kostki betonowej czerwonej bezfazowej o grubości8 cm

  na podsypce cementowo piaskowej gr.3 cm  o długości  ciągu  ok. 904 mb.

- budowa zjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej fazowanej szarej gr.8 cm  na podbudowie z kruszywa

  łamanego gr.20 cm,

- wykonanie/wyznaczenie oznakowania poziomego  przejścia dla pieszych – szt.1,

- wykonanie oznakowania pionowego (słupki ocynkowane, lica znaków z foli odblaskowej),

Konstrukcję nawierzchni jezdni, chodników i zajazdów zaprojektowano jako jednorodną nawierzchnię z betonowej kostki brukowej o zmiennej podbudowie dostosowanej do pełnionej funkcji. Przekrój podłużny zaprojektowano przy założeniu minimalnych pochyleń podłużnych i poprzecznych gwarantujących prawidłowe odprowadzenie wody opadowej poprzez ściek wykonany z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej do projektowanych wpustów ulicznych i poprzez

przykanaliki do projektowanej kanalizacji  deszczowej.

II. Kanalizacja deszczowa –

- budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC o śr.400 mmo długości ogółem 615 mb,

- budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC o śr.315 mmo długości ogółem 378 mb,

- budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC o śr.200 mmo długości ogółem 105 mb,

- wykonanie  wpustów deszczowych ulicznych w ilości 40 szt.

III. Oświetlenie uliczne –

- budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego 

- montaż  słupów oświetleniowych z wysięgnikiem – kpl. 34

- montaż opraw z sodowym źródłem światła - szt. 34

Przewidywany zakres robót do wykonania określa przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt budowlany stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Opis dokumentacji projektowej dotyczy całości zadania inwestycyjnego. 

Przygotowując ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia tj.  etapu III - go należy odnieś się do zapisów dotyczących ulicy Zagrodowej  i zakresu  podanego w w/w pkt. I, II, III.

Zamawiający we wszystkich miejscach opisu przedmiotu zamówienia, w których są podane nazwy własne urządzeń i materiałów określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne, jakościowe oraz wymagany standard, dopuszcza zastosowanie materiału, urządzenia, sprzętu równoważnego pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określono w dokumentacji projektowej, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy pzp należy do Wykonawcy.

 

II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

    Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust 1, pkt. 6ustawy Pzp. Roboty budowlane uzupełniające stanowiące nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i      polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w   trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla     zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45111000-8   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9   Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  nawierzchni  dróg
45231000-5   Roboty w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii  energetycznych

   II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

    Termin zakończenia robót budowlanych, potwierdzony zgłoszeniem przez Wykonawcę o gotowości do

       odbioru  robót  –   do dnia   31.10.2016 r.                                           

 

    Okres Gwarancji Jakości -  Wymagany przez Zamawiającego:

                                                -  minimalny okres gwarancji  3 lata od daty odbioru robót.   

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 30.000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp,     dołączonego do oferty na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że ze wszystkich najważniejszych robót budowlanych (wyszczególnionych w załączniku nr 5 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie roboty budowlane polegające na   budowie lub przebudowie nawierzchni dróg  wraz z infrastrukturą towarzyszącą  o wartości brutto nie mniejszej niż  2.000 000 PLN każda.

              Wykonawca musi również dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, z podaniem ich rodzaju    wartości, daty i miejsca wykonania. oraz określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należytym oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone poświadczone przez inwestora (poświadczenie). W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa.

              Wykaz wszystkich najważniejszych robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzić winien nie tylko spełnienie warunku minimalnego określonego przez Zamawiającego w pkt. 1.2, lecz posłuży również Zamawiającemu  do weryfikacji  zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

            Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że dysponuje co najmniej    

               następującymi ilościami jednostek sprzętowych: 

            tj. koparka jednonaczyniowa gąsienicowa lub kołowa 0,4 do0.6 m3.- min. 1 szt., spycharka gąsienicowa

               lub kołowa min75 kM– min 1 szt,  samochód samowyładowczy  od 5 do 20 t - min.2 szt., zagęszczarka   spalinowa  wibracyjna –min.2 szt, ubijak spalinowy – min.2 szt, agregat prądotwórczy- min. 1 szt,sprężarka spalinowa – min 1szt, samochód skrzyniowy min 10 t – min 1szt.,walec wibracyjny samojezdny min.7,5t –min.1szt,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

           Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

              Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami

              odpowiedzialnymi za  prowadzenie robót : (kierownik budowy branży drogowej oraz  kierownicy robót

              branży sanitarnej i elektrycznej). Wykazane przez Wykonawcę osoby winny posiadać  

              uprawnienia niezbędne do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia, wymagane przepisami

              ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  

              Budownictwa.             

     *     III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

           Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

                Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

              - jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż  1.000.000 PLN,

              - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1.500.000 PLN.

    III.3.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

     wykonania  zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego    łączących go  z innymi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie   dysponował  zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celupisemne  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich   przy wykonywaniu  zamówienia – oryginał dokumentu.

    Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: zakres kto jest podmiotem, zakres zobowiązania, w jaki   sposób będzie ono wykonywane i jakiego okresu dotyczy.

    Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust.2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za   szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

    Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie  złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów na zasadzie „spełnia”/ „nie spełnia”.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać    odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 i brak   podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz (wszystkich) robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt.4 ustawy,  na  zasoby innych podmiotów przekłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

     Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej     

     Polskiej, przedkłada:

     III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania     

     potwierdzający, że:

 *      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

         Przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o     

         udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że          uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

*       Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

       III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16     

      lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do

      grupy kapitałowej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-          wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

     -     oryginał dowodu wniesienia wadium, w przypadku zabezpieczenia wadium w inny sposób niż pieniądzu.

    -      wypełnione Tabelaryczne zestawienie kosztów budowy wg. załącznika nr 11 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 

     CENA                                                                       90 %              -  90 pkt.

     OKRES GWARANCJI JAKOŚCI                        10 %       -  10 pkt.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w Rozdz. XVI SIWZ, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.miedzychod.pl
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem Zamawiającego podany w pkt.I.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2016 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód - pokój nr  101 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.4.18) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 06.04.2016 r.

BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

KRZYSZTOF  WOLNY

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 215KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-20 09:15:38 215KB 31 razy
2 Załączniki 1-8.doc (DOC, 125KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-20 09:16:52 125KB 28 razy
3 Załącznik nr 9.doc (DOC, 132KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-20 09:17:26 132KB 30 razy
4 Załącznik nr 10.pdf (PDF, 604KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-20 09:18:04 604KB 50 razy
5 Załącznik nr 11.doc (DOC, 46.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-20 09:18:21 46.KB 35 razy
6 Załącznik nr 12.zip (ZIP, 592KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-20 09:18:55 592KB 31 razy
7 Załącznik nr 13.zip (ZIP, 19.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-20 09:30:59 19.MB 29 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ.pdf (PDF, 48.KB) 2016-04-20 10:39:22 48.KB 549 razy
Wynik postępowania
1 Wybór najkorzystniejszej oferty Sadowa - Zagrodowa.pdf (PDF, 372KB) 2016-05-16 14:01:15 372KB 464 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 20-04-2016 09:15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 06-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 16-05-2016 14:01:15