Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe: Wycięcie 13 szt. drzew gat. lipa drobnolistna o obwodach pni w cm 170, 100, 170, 250, 242, 230, 164, 134, 205, 134, 185, 170, 190 z terenu nieruchomości nr ewid 19, obręb geodezyjny Tuczępy. Drzewa zlokalizowane są wzdłuż drogi publicznej w pobliżu zabudowań mieszkalnych.

Międzychód, 16 stycznia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Międzychód

ul. Marszałka Piłsudskiego 2

64-400 Międzychód

            NIP: 595-141-38-04

   

    1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

            Wycięcie 13 szt. drzew gat. lipa drobnolistna o obwodach pni w cm 170, 100, 170, 250, 242, 230, 164, 134, 205, 134, 185, 170, 190 z terenu nieruchomości nr ewid 19, obręb geodezyjny Tuczępy. Drzewa zlokalizowane są wzdłuż drogi publicznej w pobliżu zabudowań mieszkalnych.

 

    1. SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

            a/ zabezpieczenie terenu wycinki

            b/ ścięcie drzew na równi z powierzchnią ziemi

            c/ wymanipulowanie grubizny

            d/ ułożenie pozyskanej grubizny w sztaple w celu umożliwienia dokonania obmiaru drewna

            e/ uporządkowanie terenu po wykonaniu wyżej wymienionych prac

Wymogiem dodatkowym jest zobowiązanie się do wykupu całości drewna pozyskanego podczas wycinki (od średnicy c. k. 16 cm, ceny zgodne z cennikiem Nadleśnictwa Międzychód na 2018 r.). Drewno będące przedmiotem sprzedaży podlegać będzie komisyjnemu obmiarowi
po dokonaniu wycinki i ułożeniu drewna w sztaple.

  1. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

            a/ złożenie oferty bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub wysyłka pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie).

            b/ ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Wycinka drzew – Mnichy”

            c/ w składanej ofercie należy podać cenę netto i brutto za całość prac; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

            d/ ofertę należy złożyć w terminie do 23 stycznia 2018 r. do godz. 11.00; oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  1. OCENA OFERT I ROZPATRYWANIE

            a/ ocena ofert będzie dokonana w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 8.00

            b/ w przypadku złożenia ofert o tej samej cenie Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych

            c/ przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium – cena 100%

            d/ Zamawiający poprosi o podpisanie umowy oferenta, który zaproponuje najniższą kwotę za wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia.

  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów za pośrednictwem BIP Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie /http://www.bip.miedzychod.pl/.

  1. DODATKOWE INFORMACJE

            a/ złożenie oferty jest jednoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu oraz wszelkich koniecznych uprawnień w zakresie wykonywania ww. prac

            b/ prace winny być wykonane zgodnie ze sztuka ogrodniczą

            c/ prace należy przeprowadzić w sposób nie kolidujący z pozostałymi drzewami

            d/ Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień z odpowiednimi służbami, w tym w razie konieczności z zarządcą sieci energetycznej i telefonicznej

            e/ Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, a także do wykonywania prac w pasie drogowym w sposób wykluczający kolizję z uczestnikami ruchu drogowego

            f/ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i/lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac

            g/ przed złożeniem oferty wskazane jest zapoznanie się z sytuacją w terenie

            h/ dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 95 748 81 00 wew. 334

  1. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

            Do 23 lutego 2018 r.

W załączeniu formularz ofertowy.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Formularz ofertowy - wycinka 2018.doc (DOC, 14KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-01-16 11:12:50 14KB 100 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 16-01-2018 11:12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 16-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 19-01-2018 08:24:59