Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

MOSTiR sp. z o.o.: PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie zespołu domków letniskowych w Mierzynie, gmina Międzychód, powiat Międzychód, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 579/2 o, pow. działki 761,00m2.

Międzychód, dnia 09.05.2016r.

Prezes Zarządu Międzychodzkiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji

sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie przy ul Dworcowej 22

o g ł a s z a

 

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie zespołu domków letniskowych
w Mierzynie, gmina Międzychód, powiat Międzychód, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 579/2 o, pow. działki 761,00m2.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości, zabudowanej

budynkiem warsztatowo-gospodarczym o pow. zabudowy 120,82 m2.

Posiada instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, wentylację grawitacyjną.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Szamotułach, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie o nr KW PO2A/00040644/4.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wynosi 111.000,00 zł netto (słownie: stojedenaścietysięcyzłotych).

 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty wraz z dowodem wpłaty wadium, w siedzibie Spółki w Międzychodzie, przy ul. Dworcowej 22.

 3. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2016r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na nieruchomość zabudowaną w zespole domków letniskowych w Mierzynie dz. nr 579/2”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2016r o godz. 13:00 .

Treść oferty powinna wskazywać oferowaną cenę netto nabycia nieruchomości. W przypadku złożenia oferty przez osoby inne niż osoby fizyczne lub przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osób działających w imieniu oferenta.

 1. Wadium wynosi 11.100,00zł (słownie: jedenaścietysięcystozłotych) i winno zostać wpłacone najpóźniej na jeden dzień przed upływem składania ofert, w pieniądzu polskim na rachunek bankowy Międzychodzkiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o.

w Banku Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego Oddział w Międzychodzie 71 9082 0005 0392 1687 2000 0010

z dopiskiem „Wadium-przetarg na nieruchomość zabudowaną w zespole domków letniskowych Mierzyn, dz. 579/2” lub gotówką w siedzibie firmy.

Za termin wpłaty uważa się dzień uznania wskazanego rachunku bankowego organizatora przetargu.

Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn przez niego zawinionych. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy, w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, bez odsetek, a oferentowi, którego oferta została wybrana – zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia nieruchomości.

 2. Uczestnik przetargu, wybrany jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony na piśmie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jest on zobowiązany zapłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej na 3 dni przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i przedłożyć sprzedającemu dowód wpłaty.

 3. Koszt i opłaty związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę nieruchomości.

 4. Z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 5. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na każdym jego etapie, a także zamknięcia przetargu bez wyboru żadnej oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 6. Koszt sporządzenia oferty i uczestnictwa w przetargu ponosi oferent.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 09-05-2016 17:50:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 09-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 09-05-2016 17:51:06