Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie robót budowlanych w   zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Międzychód  w roku 2016.

RII. 271.1.3. 2016                                                                Międzychód  2016-01-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  zapytania o cenę         

      o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie robót budowlanych w 

 zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Międzychód  w roku 2016.

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Tekst jednolity Dz.U.z 2015 r, poz. 2164 ze zmianami) Gmina Międzychód zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa  i adres zamawiającego:

Gmina  Międzychód

Ul. Marszałka. Piłsudskiego 2

64-400 Międzychód

www.miedzychod.pl 

gospodarkakomunalna@miedzychod.pl

Godziny urzędowania od 8:00 do 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 euro w trybie zapytania o cenę.

3) Określenie przedmiotu :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Międzychód w roku 2016.

Szczegółowe warunki i zakres robót zawiera Specyfikacja Techniczna (zał. Nr 6 do n/n ogłoszenia).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających art.67 ust 1, pkt. 6 ustawy Pzp.

Kod CPV zamówienia: 45233142-6- roboty w zakresie naprawy dróg

4) Termin wykonania zamówienia: do dnia   31.12.2016 r. sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.                                                             

5) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy ,którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem,

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,( minimalne wymagania sprzętowe: piła mechaniczna, walec wibracyjny , samochód samowyładowczy , recykler do przygotowania masy i możliwość korzystania z  wytwórni stacjonarnej)

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

- udzielą co najmniej 1 rocznej gwarancji na wykonane roboty

- zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 zamówienia na roboty o podobnym

  charakterze , wartości i zakresie co przedmiot zamówienia.

- złożą formularz ofertowy 

- dołączą wymagane dokumenty i oświadczenia,

- spełniają inne wymagania określone w n/n ogłoszeniu.

6) Oferta winna zawierać:

    - wypełniony formularz ofertowy wg wzoru druku stanowiącego zał. nr 1 do n/n ogłoszenia

    - oświadczenie wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 2 do n/n ogłoszenia

    -  wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 zamówień na roboty podobnym charakterze , wartości i zakresie co przedmiot zamówienia wg wzoru

       druku stanowiącego załącznik nr 3 do n/n ogłoszenia

    -  wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń , jakimi dysponuje Wykonawca, wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 4 do n/n ogłoszenia

    -  wypełniony formularz cenowy /tabela elementów rozliczeniowych , wg wzoru druku stanowiącego zał. nr 5 do n/n ogłoszenia.

Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść opisu przedmiotu zamówienia. Zmiana zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

Podane przez Zamawiającego ilości w formularzu cenowym są ilościami przewidywanymi do wykonania.  Łączna kwota brutto podana przez Wykonawcę w formularzu cenowym służyć będzie do porównania i oceny złożonych ofert w kryterium : cena.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz przy zastosowanych cenach jednostkowych podanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

7)Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną OfertęZamawiający nie dopuszcza

    możliwości składania ofert wariantowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane

    z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium : Cena         

Waga: 100 %  

9) Miejsce i termin składania ofert:

 w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

Ul. Marszałka Piłsudskiego 2

64-400 Międzychód

Pokój nr 101 /sekretariat/

do dnia 2016-01- 12 do godz. 12:00

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

Ul. Marszałka Piłsudskiego 2

64-400 Międzychód

Pokój nr 100

dnia  2016-01-12 o godz. 12:30.     

11) Sposób przygotowania oferty:

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

- Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści zapytania ofertowego

- Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

- Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, będą podpisane przez

osobę podpisującą ofertę.

-Wykonawca winien umieścić ofertę w jednej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i

adresem Wykonawcy, która będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w pkt.1

i winna posiadać oznaczenie:

„Oferta na remont cząstkowy nawierzchni na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Międzychód ” - nie otwierać przed godz. 12:30 dnia 12.01.2016r.

13. Opis sposobu obliczenia ceny:

- Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w Tabeli elementów rozliczeniowych

i przeniesiona do Formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia

- W formularzu oferty Wykonawca określi cenę netto i cenę brutto oraz podatek VAT

   z dokładnością do 0,01 PLN.

- Cena oferty zawiera pełen zakres prac objętych zamówieniem.

- Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

- Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

 

BURMISTRZ  MIĘDZYCHODU

KRZYSZTOF  WOLNY

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załączniki nr 1-5.doc (DOC, 137KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-05 09:22:08 137KB 3 razy
2 Załącznik nr 6.doc (DOC, 106KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-05 09:22:39 106KB 3 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 05-01-2016 09:22:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 04-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 05-01-2016 09:23:32