Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Międzychód

Międzychód, dn. 02.12.2019 roku

ROZEZNANIE RYNKU

W celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia pn.:

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Międzychód”

Burmistrz Międzychodu zaprasza do złożenia ofert cenowych na odbiór i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Międzychód, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania właściwego zaproszenia do złożenia oferty cenowej do Wykonawców, którzy przekażą zamawiającemu szacunkową wartość zamówienia.

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: GMINA MIĘDZYCHÓD ul. Marszałka Piłsudskiego 2
                                                                        64-400 Międzychód, tel.:  95 748 81 00  wew. 331
                                                                        kancelaria@miedzychod.pl
   
 2. Opis przedmiotu zamówienia w celu rozeznania rynku:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Międzychód.
 2. Zamawiający wskaże miejsce na terenie gminy, do którego rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.
 3. Szacunkowa masa wyrobów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia wynosi:
   
 1. Odpady z folii rolniczych czarnych:              5 965 kg
 2. Odpady z folii rolniczych białych:               35 322 kg
 3. Odpady z siatki do owijania balotów:          12 587 kg
 4. Odpady ze sznurka do owijania balotów:      3 430 kg
 5. Odpady z worków po nawozach:                   4 990 kg
 6. Odpady z worków typu Big-Bag:                 13 555 kg 

 

 1. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

 

 1. Ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń.
 2. Załadunek odpowiednio zapakowanych, wymienionych w pp. typów odpadów na środek transportu oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów.
 3. Transport odebranych odpadów z działalności rolniczej do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenia na transport odpadów.
 4. Rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.

 

 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

 

4.1. Spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu.

Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;

2) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag

3) datę odbioru

4) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:

- folie rolnicze białe; - folie rolnicze czarne; - siatki do owijania balotów; - sznurki do owijania balotów; - opakowania po nawozach; - opakowania typu Big-Bag;

5) podpis właściciela/ użytkownika

6) podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,

7) pieczęć firmową wykonawcy,

 

4.2. Prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów określoną art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 701 tj.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2019 poz.819),
 

4.3 Wykonać przedmiot zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązujących w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:

- oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z

właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

 

4.4. Wykonawca wykona co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.
 

4.5. Po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze białe i czarne, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.

 

4.6. Po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

 

5. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane

od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.

6. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

 

III. Termin realizacji zadania: Do dnia 30.06.2020 r.

 

IV. Termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji do dnia 10.12.2019 r. do godz. 11.00 na adres korespondencyjny Zamawiającego:

GMINA MIĘDZYCHÓD ul. Marszałka Piłsudskiego 2; 64-400 Międzychód
lub na adres e-mail:  kancelaria@miedzychod.pl z dopiskiem/tytułem:

 "Oferta cenowa - Rozeznanie rynku - "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Międzychód".

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
SŁAWOMIR SZAŁATA, nr tel. 95 74 88 100 wew. 331

UWAGA: Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc (DOC, 35.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-12-02 16:51:34 35.KB 14 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 02-12-2019 16:51:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 02-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 02-12-2019 16:52:06