Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Bieżąca naprawa odcinków dróg ,będących we władaniu Gminy Międzychód, o nawierzchni gruntowej , w obrębie Miasta i Gminy Międzychód.

RII.271.1. 4 .2016                                                                           Międzychód   05  stycznia  2016 r. 

Inwestor:   Gmina Międzychód

                   Ul. Marszałka Piłsudskiego 2,

                   64-400 Międzychód

ZAPYTANIE  O  CENĘ  

do zamówienia którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 Euro 

Gmina Międzychód działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

29 stycznia 2004r. / Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami/

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług remontowych  związanych z:

Bieżącą naprawą odcinków dróg ,będących we władaniu Gminy Międzychód, o nawierzchni gruntowej , w obrębie Miasta i Gminy Międzychód .  

I. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług remontowych  związanych z bieżącą  naprawą odcinków  dróg , będących we władaniu Gminy Międzychód, o nawierzchni  gruntowej w obrębie Miasta i Gminy Międzychód .

    Zakres robót obejmuje m.in.:

   - dostawa kruszywa (gruzobeton – materiał Wykonawcy , żużel – materiał Inwestora) na miejsce robót ,

   - rozplantowanie oraz zagęszczenie nawiezionego kruszywa,

   - zaklinowanie kruszywa pospółką (materiał Wykonawcy) .  

2. Kruszywo (gruzobeton) nie może zawierać zanieczyszczeń metalami, plastikami, szkłem, trzciną, drewnem itp..

3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót sukcesywnie, na wskazanych odcinkach dróg w zależności od potrzeb , każdorazowo na polecenie Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji robót w najkrótszym terminie, nie dłużej jednak niż 7 dni od daty otrzymania dyspozycji od Zamawiającego. 

II. Termin realizacji zamówienia :   do dnia 31.12.2016 r. (sukcesywnie wg potrzeb)

III. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy ,którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,( minimalne wymagania sprzętowe: ciągnik z przyczepami lub samochód samowyładowczy – 1 szt., koparko- ładowarka – 1 szt., równiarka  - 1szt. , walec drogowy – 1 szt.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

- złożą wypełniony formularz ofertowy wg. wzoru załącznik nr 1 do zapytania o cenę

- dołączą wymagane dokumenty i oświadczenia,

- spełniają inne wymagania określone w n/n ogłoszeniu.

IV. Oferta winna zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy wg wzoru druku stanowiącego zał. nr 1 do n/n zapytania o cenę.

- oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 2 do n/n  zapytania o cenę.

- oświadczenie wykonawcy z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 3 do n/n  zapytania o cenę.          

-  wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń , jakimi dysponuje Wykonawca, wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 4 do n/n  zapytania o cenę.

 - wypełniony formularz cenowy /tabela elementów rozliczeniowych , wg wzoru druku stanowiącego zał. nr 5 do n/n zapytania o cenę.

Podane przez Zamawiającego ilości w formularzu cenowym są ilościami przewidywanymi do wykonania.  Łączna kwota brutto podana przez Wykonawcę w formularzu cenowym służyć będzie do porównania i oceny złożonych ofert w kryterium : cena.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz przy zastosowanych cenach jednostkowych podanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie, w załączniku nr 5 Formularz cenowy.

Rozliczenia za faktycznie wykonane roboty odbywać się będą w okresach miesięcznych.

Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym obowiązywać będą przez cały okres trwania umowy.

V. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca określi ceny na elementy zamówienia wymienione w formularzu cenowym – załącznik nr 5, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie kosztorys ofertowy wg następujących zasad:

-wszystkie pozycje formularza cenowego muszą zawierać cenę jednostkową,

- cena jednostkowa każdej pozycji musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, koszty pracy sprzętu, koszty dojazdu sprzętu i pracowników, koszty pośrednie, zysk oraz koszty związane  z  zabezpieczeniem robót.

Obliczenie ceny polega na skalkulowaniu  cen jednostkowych robót, wpisaniu ich do odpowiedniej rubryki formularza cenowego (załącznik nr 5), wymnożeniu przez ilości jednostek miar oraz zsumowaniu otrzymanych iloczynów.

Wszystkie ceny jednostkowe i wartości  oraz ostateczna cena oferty winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.  

VI. Kryteria oceny oferty : cena - 100 %.

VII. Termin związania z ofertą - okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert .

VIII. Ofertę  należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie (pok. nr 101 sekretariat)

          do dnia  12.01.2016 r. do godz. 13.00.

IX. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie (pok. nr 100)

           w dniu  12.01. 2016 r.  o godz. 13.30.

X. Ofertę stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym,  oświadczeniami i wykazami (wg wzoru druków załączonych do  n/n zapytania)

XI. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej następująco : Oferta na

bieżącą naprawę odcinków dróg ,będących we władaniu Gminy Międzychód, o nawierzchni gruntowej , w obrębie Miasta i Gminy Międzychód .

              Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 12.01.2016 r. godz. 13:30.

XII. Pracownikiem Zamawiającego upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest 

         Wojciech Dyl  tel. 95-748-81-32,   w godz. 8-15.

XIII. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi  Wykonawców podając w szczególności: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,  a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz zamieści ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej www.bip.miedzychod.pl.
 

BURMISTRZ  MIĘDZYCHODU

KRZYSZTOF  WOLNY

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załączniki 1-5.doc (DOC, 82.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-05 13:56:12 82.KB 10 razy
2 Załącznik 6.doc (DOC, 66KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-05 13:56:23 66KB 9 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 05-01-2016 13:56:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 05-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 05-01-2016 13:59:06