Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa nawierzchni chodników w Międzychodzie przy ul. Iczka i ul. Rolnej

 

RII. 271. 7. 2016 Międzychód dnia 19.05. 2016 r.

 

Międzychód: Przebudowa nawierzchni chodników w

Międzychodzie przy ul. Iczka i ul. Rolnej.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2,

64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie, tel. 95 7488100, faks 95 7488134.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzychod.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Przebudowa nawierzchni chodników w Międzychodzie przy ul. Iczka i ul. Rolnej.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego.

 

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Przebudowa nawierzchni chodników w Międzychodzie przy ul. Iczka i ul. Rolnej.

Przewidywany zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie min.:

 

A. przy ul. Iczka:

- roboty pomiarowe

- roboty rozbiórkowe (usunięcie ziemi urodzajnej, rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi,

rozebranie obrzeży, rozebranie chodników, rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz elementów betonowych),

- podbudowy (mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości, wykonanie podbudowy z chudego betonu oraz

kruszywa łamanego),

- elementy ulic (wykonanie ławy pod krawężniki, montaż krawężników betonowych, regulacja pionowa studzienek),

- nawierzchnie ( wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm - ok. 274,2 m2, wykonanie nawierzchni z kostki

betonowej czerwonej grub. 8 cm na zjazdy - ok. 42,0 m2

- odwodnienie (wykonanie odwodnienia - ruszt z żeliwa - ok. 7,0 mb

 

B. przy ul. Rolnej:

- roboty pomiarowe

- roboty rozbiórkowe (usunięcie ziemi urodzajnej, rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi,

rozebranie obrzeży, rozebranie chodników, rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz elementów betonowych,

ścinanie drzew w ilości 10 szt, karczowanie drzew, wywożenie karpiny, gałęzi oraz oczyszczenie terenu),

- podbudowy (mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości, wykonanie podbudowy z chudego betonu oraz

kruszywa łamanego),

- elementy ulic (wykonanie ławy pod krawężniki, montaż krawężników betonowych, montaż obrzeży betonowych,

regulacja pionowa studzienek),

- nawierzchnie ( wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm - ok. 171,5 m2, wykonanie nawierzchni z

kostki brukowej gr. 6 cm - ok. 245,0 m2 - materiał inwestora, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

czerwonej grub. 8 cm na zjazdy - ok. 32,5 m2

- odwodnienie (wykonanie odwodnienia - ruszt z żeliwa - ok. 22,5 mb),

Przewidywany zakres robót do wykonania określa przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt budowlany stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

Zamawiający we wszystkich miejscach opisu przedmiotu zamówienia, w których są podane nazwy własne urządzeń i materiałów określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne, jakościowe oraz wymagany standard, dopuszcza zastosowanie materiału, urządzenia, sprzętu równoważnego pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określono w dokumentacji projektowej, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy pzp należy do Wykonawcy.

 

II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust 1, pkt. 6 ustawy Pzp. Roboty budowlane uzupełniające stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i

polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w

trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla

zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

45233222-1 roboty budowlane w zakresie chodników

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 

Termin zakończenia robót budowlanych, potwierdzony zgłoszeniem przez Wykonawcę o gotowości do

odbioru robót - do dnia 31.08.2016 r.

 

Okres Gwarancji Jakości - Wymagany przez Zamawiającego:

- minimalny okres gwarancji 3 lata od daty odbioru robót.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp, dołączonego do oferty na zasadzie spełnia-nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp, dołączonego do oferty na zasadzie spełnia-nie spełnia.

 

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp, dołączonego do oferty na zasadzie spełnia-nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami

odpowiedzialnymi za prowadzenie robót : (kierownik budowy branży drogowej). Wykazane przez Wykonawcę

osoby winny posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia, wymagane

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz należeć do właściwej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa.

 

* III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na

sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000 PLN,

 

III.3.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z innymi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia - oryginał dokumentu.

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: zakres kto jest podmiotem, zakres zobowiązania, w jaki

sposób będzie ono wykonywane i jakiego okresu dotyczy.

 

Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust.2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za

szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów

nie ponosi winy.

 

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie

złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów na zasadzie „spełnia”/ „nie spełnia”.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać

odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 i brak

podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt.4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przekłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Wykonawca:

 

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

 

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

Przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert.

* Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do

grupy kapitałowej.

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

 • wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

- wypełnione Tabelaryczne zestawienie kosztów budowy wg. załącznika nr 9 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 

CENA 90 % - 90 pkt.

OKRES GWARANCJI JAKOŚCI 10 % - 10 pkt.

 

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w Rozdz. XVI SIWZ, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzychod.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem Zamawiającego podany w pkt.I.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2016 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód - pokój nr 101 Sekretariat.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

IV.4.18) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 19.05.2016 r.

 

 

 

BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

 

KRZYSZTOF WOLNY

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ - Przebudowa chodników przy ul. Iczka i Rolnej.doc (DOC, 184KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-19 09:25:57 184KB 84 razy
2 Załącznik nr 1-6 do SIWZ - Przebudowa chodników przy ul. Iczka i Rolnej..doc (DOC, 85KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-19 09:26:46 85KB 73 razy
3 Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy.doc (DOC, 127KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-19 09:27:00 127KB 88 razy
4 Załącznik nr 8 do SIWZ Przedmiary robót- chodniki.pdf (PDF, 213KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-19 09:27:16 213KB 88 razy
5 Załącznik nr 9 - Tabelaryczne zestawienie kosztów.doc (DOC, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-19 09:27:48 30.KB 76 razy
6 Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.zip (ZIP, 630KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-19 09:28:17 630KB 66 razy
7 Załącznik nr 11 do SIWZ - Rysunki.zip (ZIP, 22.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-19 09:41:59 22.MB 86 razy
Wynik postępowania
1 BIP Zawiadomienie ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (DOC, 29KB) 2016-06-08 09:12:01 29KB 556 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 19-05-2016 09:25:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 19-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 08-06-2016 09:12:01