Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rewitalizacja terenu przy ul. Langowicza w Międzychodzie budowa parkingu.

 

 

RII. 271. 8. 2016 Międzychód dnia 25.05. 2016 r.

Międzychód: Rewitalizacja terenu przy ul. Langowicza w Międzychodzie

- budowa parkingu.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2,

64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie, tel. 95 7488100, faks 95 7488134.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzychod.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Rewitalizacja terenu przy ul. Langowicza w Międzychodzie - budowa parkingu.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego.

 

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Rewitalizacja terenu przy ul. Langowicza w Międzychodzie - budowa parkingu.

 

Przewidywany zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie min.:

 

I. Roboty drogowe parking:

- roboty pomiarowe

- rozebranie istniejących nawierzchni chodników, obrzeży, krawężników

- formowanie i zagęszczanie nasypów

- wykop, załadunek i transport urobku na odległość do 1 km.

- wykonanie i zagęszczenie podbudowy z piasku średniego oraz kruszywa łamanego - ok. 2415 m2

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm - ok. 1363 m2.

- wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych gr. 8cm (szare) wypełnione grysem - ok. 508,0 m2

- wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych gr. 8 cm (czerwone) wypełnione grysem - ok. 544,0 m2

- wykonanie ścieku ulicznego z kostki brukowej w trzech rzędach - ok. 122,3 mb

- montaż słupków i znaków drogowych

- montaż krawężników betonowych - ok. 475 mb

- wykonanie ławy pod obrzeża betonowe

- montaż obrzeży betonowych - ok. 209,2 mb

- humusowanie skarp z obsianiem trawą.

- sadzenie drzew i krzewów

- obsadzenie kwietników bylinami oraz roślinami kwietnikowymi.

- ręczne rozrzucenie kory sosnowej na terenie płaskim

II. Roboty drogowe dojazd do boiska.

- roboty przygotowawcze ( roboty pomiarowe przy robotach powierzchniowych, rozebranie obrzeży trawnikowych,

rozebranie nawierzchni z kostki),

- roboty ziemne (wybranie ziemi koparkami wraz z załadunkiem i wywozem urobku do 1 km),

- podbudowy ( profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy z kruszywa

łamanego warstwa dolna i górna z zagęszczeniem po ok. 312 m2),

- elementy ulic ( montaż krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm, z wykonaniem ław betonowych na podsypce

cementowo piaskowej - ok.39,0 mb),

- nawierzchnie (wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo

piaskowej w ilości ok. 312,0 m2),

III. Kanalizacja deszczowa

- roboty pomiarowe - 170 mb

- usunięcie ziemi urodzajnej i wykonanie wykopów

- zasypanie wykopów

- wykonanie kanału z rur PVC fi 200 - ok. 101,26 mb

- wykonanie kanału z rur PVC fi 315 - ok. 69,11 mb

- wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm - 3 szt.

- montaż studzienek ściekowych ulicznych o śr. 500 mm - 8 szt

- próby szczelności instalacji

IV. Oświetlenie zewnętrzne parkingu

- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego - ok. 120,0 mb

- montaż słupów oświetleniowych parkowych z jedną oprawą - 2 szt

- montaż słupów oświetleniowych parkowych z dwoma oprawami - 4 szt

- montaż opraw na słupach - 10 szt

- montaż uziomu powierzchniowego

- pomiary uziemienia ochronnego

 

Przewidywany zakres robót do wykonania określa przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt budowlany stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

Zamawiający we wszystkich miejscach opisu przedmiotu zamówienia, w których są podane nazwy własne urządzeń i materiałów określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne, jakościowe oraz wymagany standard, dopuszcza zastosowanie materiału, urządzenia, sprzętu równoważnego pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określono w dokumentacji projektowej, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy pzp należy do Wykonawcy.

 

II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust 1, pkt. 6 ustawy Pzp. Roboty budowlane uzupełniające stanowiące nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i

polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w

trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla

zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

45100000-8 Roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg i parkingów
45231000-5 Roboty w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 

Termin zakończenia robót budowlanych, potwierdzony zgłoszeniem przez Wykonawcę o gotowości do

odbioru robót - do dnia 31.10.2016 r.

 

Okres Gwarancji Jakości - Wymagany przez Zamawiającego:

- minimalny okres gwarancji 3 lata od daty odbioru robót.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł.

 

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp, dołączonego do oferty na zasadzie spełnia-nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że ze wszystkich najważniejszych robót budowlanych (wyszczególnionych w załączniku nr 5 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni dróg lub parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą

o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000 PLN każda.

Wykonawca musi również dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, z podaniem ich rodzaju

wartości, daty i miejsca wykonania. oraz określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty

oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone poświadczone przez inwestora (poświadczenie). W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz

którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa.

 

Wykaz wszystkich najważniejszych robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzić winien nie tylko spełnienie warunku minimalnego określonego przez Zamawiającego w pkt. 1.2, lecz posłuży również Zamawiającemu do weryfikacji zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

 

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że dysponuje co najmniej

następującymi ilościami jednostek sprzętowych:

tj. koparka jednonaczyniowa gąsienicowa lub kołowa 0,4 do 0.6 m3.- min. 1 szt., spycharka gąsienicowa

lub kołowa min 75 kM - min 1 szt, samochód samowyładowczy od 5 do 20 t - min.2 szt., zagęszczarka

spalinowa wibracyjna -min.2 szt, ubijak spalinowy - min.2 szt, agregat prądotwórczy- min. 1 szt,

sprężarka spalinowa - min 1szt, samochód skrzyniowy min 10 t - min 1szt.,walec samojezdny

min.7,5t -min.1szt,

 

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami

odpowiedzialnymi za prowadzenie robót : (kierownik budowy branży drogowej oraz kierownicy robót

branży sanitarnej i elektrycznej). Wykazane przez Wykonawcę osoby winny posiadać

uprawnienia niezbędne do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia, wymagane przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

 

* III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na

sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 PLN,

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500.000 PLN.

 

III.3.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z innymi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia - oryginał dokumentu.

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: zakres kto jest podmiotem, zakres zobowiązania, w jaki

sposób będzie ono wykonywane i jakiego okresu dotyczy.

 

Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust.2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za

szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów

nie ponosi winy.

 

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie

złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów na zasadzie „spełnia”/ „nie spełnia”.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać

odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 i brak

podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz (wszystkich) robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt.4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przekłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Wykonawca:

 

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

 

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

Przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert.

* Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do

grupy kapitałowej.

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

 • wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

- oryginał dowodu wniesienia wadium, w przypadku zabezpieczenia wadium w inny sposób niż pieniądzu.

- wypełnione Tabelaryczne zestawienie kosztów budowy wg. załącznika nr 11 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 

CENA 90 % - 90 pkt.

OKRES GWARANCJI JAKOŚCI 10 % - 10 pkt.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w Rozdz. XVI SIWZ, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzychod.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem Zamawiającego podany w pkt.I.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2016 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód - pokój nr 101 Sekretariat.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

IV.4.18) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 25.05.2016 r.

 

 

 

BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

 

KRZYSZTOF WOLNY

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ - Budowa parkingu ul. Langowicza.doc (DOC, 211KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-25 09:29:17 211KB 110 razy
2 Załącznik nr 1-8 do SIWZ - Budowa parkingu ul. Langowicza.doc (DOC, 125KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-25 09:30:26 125KB 66 razy
3 Załącznik nr 9 do SIWZ - projekt umowy.doc (DOC, 133KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-25 09:30:43 133KB 98 razy
4 Załącznik nr 10 do SIWZ Przedmiary robót Langowicza.pdf (PDF, 357KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-25 09:31:12 357KB 87 razy
5 Załącznik nr 11 - Tabelaryczne zestawienie kosztów.doc (DOC, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-25 09:31:37 31.KB 87 razy
6 Załącznik nr 12 do SIWZ - Specyfikacja technicznaSST.zip (ZIP, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-25 09:32:44 1.4MB 90 razy
7 Załącznik nr 13 do SIWZ - Opisy techniczne.zip (ZIP, 5.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-25 09:34:55 5.9MB 90 razy
8 Załącznik nr 13 do SIWZ - Rysunki.zip (ZIP, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-25 09:42:23 17.MB 86 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 BIP Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ.doc (DOC, 24.KB) 2016-06-06 13:07:13 24.KB 430 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (DOC, 28.KB) 2016-06-17 09:00:24 28.KB 491 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 25-05-2016 09:29:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 25-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 17-06-2016 09:00:24