Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy plaży nad jez. Mierzyńskim.

Ogłoszenie o zamówieniu - konkurs: Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy plaży nad jez. Mierzyńskim.

 

RPK.721.01.2016                                                         Międzychód dnia  15.07.2016 r.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  KONKURS - usługi

 

Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy plaży nad jez. Mierzyńskim.

 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Piłsudskiego 2,

       64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie, tel. 095 7488100, faks 095 7488134.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzychod.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

    II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy plaży nad jez. Mierzyńskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: konkurs - usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

   Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy plaży nad jez. Mierzyńskim.

    Zakres rzeczowy obejmuje koncepcję architektoniczno - urbanistyczną na przebudowę plaży nad jez. Mierzyńskim.

    Zamawiający oczekuje koncepcji w zakresie: dojścia pieszego od drogi dojazdowej, przebudowy budynku przy brzegu jeziora, małej architektury na plaży, zagospodarowania zieleni, oświetlenia, dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 

W skład dokumentacji wchodzić będzie:

1)      Projekt zagospodarowania terenu

2)      Koncepcja funkcjonalno – użytkowa.

3)      Koncepcja architektoniczna, wizualizacja.

Koncepcję należy opracować z uwzględnieniem aktualnego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

 

Koncepcja powinna obejmować:

a) ciąg pieszy od drogi dojazdowej przez schody zejściowe, wzdłuż skraju plaży do zachodniego końca plaży, z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu;

b) propozycja przebudowy istniejącego budynku gastronomicznego z zapleczem sanitarnym i ogólnodostępnym WC oraz wypożyczalnią sprzętu wodnego (dostępność całego obiektu dla niepełnosprawnych, wydzielenie pomieszczenia dla ratowników, mała scena plenerowa)

c) osobna przebieralnia, (np. przy zachodnim końcu plaży lub w budynku istniejącym)

d) koncepcja oświetlenia zewnętrznego na ciągu pieszym (energooszczędne)

e) mała architektura na plaży (parasole, zjeżdżalnie, brodziki dla dzieci itp.)

f) zagospodarowanie zieleni, nowe nasadzenia

g) zabezpieczenie przed wymywaniem skarpy na plażę przez wody opadowe

 

 Autor wybranej koncepcji zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art.   67 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)     na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę plaży przy jez. Mierzyńskim.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6. 71.22.10.00-3

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

    Termin składania prac konkursowych: do 16.08.2016 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonych dokumentów w ofercie  na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże , że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia  do projektowania w specjalności:

         - architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Wykazane przez Wykonawcę osoby winny posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oraz należeć do właściwej Okręgowej Izby.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

*wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

*oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

*oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

*aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INNE DOKUMENTY

*Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    Nr 1 – karta zgłoszenia, Nr 2 – karta identyfikacyjna, Nr 3 – pokwitowanie złożenia pracy,     Nr 4 – oświadczenie o przygotowaniu zawodowym, Nr 5 – oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich

   SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  KONKURS.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Praca konkursowa (koncepcja projektowa), przygotowana na podstawie regulaminu konkursu będzie podlegała ocenie formalnej i merytorycznej.

Ocenie formalnej podlega sprawdzenie nienaruszalności opakowania prac  konkursowych oraz informacji mogących umożliwić przedwczesną identyfikację Autora pracy.

Sekretarz Komisji Konkursowej otwiera prace konkursowe w obecności co najmniej dwóch członków Komisji Konkursowej i sprawdza ich kompletność. Następnie deponuje karty identyfikacyjne prac konkursowych i sporządza w obecności Komisji Konkursowej protokół z oceny formalnej prac konkursowych.

Ocenie merytorycznej podlega cześć opisowa i graficzna prac konkursowych.Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej prac konkursowych w oparciu o następujące kryteria:

1)      W1- wartość rozwiązania architektoniczno - urbanistycznego, walory użytkowe i estetyczne – waga kryterium w łącznej ocenie 60%

2)      W2- zastosowanie rozwiązań technicznych i materiałowych przyczyniających się do lepszej efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych – waga kryterium w łącznej ocenie 40%

Kryteria wymienione powyżej są orientacyjne, rozpatrywane całościowo i łącznie decydują o ocenie pracy konkursowej.

Wynik z oceny prac konkursowych obliczany będzie według wzoru: W = kW1 + kW2,

gdzie: W - oznacza sumaryczną ocenę pracy konkursowej wyrażoną w punktach.

kW1- oznacza średnią arytmetyczną ocen członków sądu konkursowego w kryterium 1)

kW2 - oznacza średnią arytmetyczną ocen członków sądu konkursowego w kryterium 2)

Punktacja stosowana w poszczególnych kryteriach : W1 - 0-60 pkt. ; W2 - 0-40 pkt.

Maksymalna ilość punktów wynosi 100.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępny Regulamin Konkursu wraz z załącznikami: www.bip2.miedzychod.pl

Regulamin konkursu w wersji papierowej można uzyskać pod adresem Zamawiającego podanym w pkt. I,

IV.3.2) Termin składania prac konkursowych: 16.08.2016 r.

Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód pokój nr 100 sekretariat.

IV.3.3)  Rodzaj i wysokość nagród:

 *               I NAGRODA: 2 000,00 zł. ( słownie: dwa tysiące złotych) oraz zaproszenie do negocjacji w  trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie opracowania projektowo-kosztorysowego na przebudowę  plaży nad jez. Mierzyńskim.

BURMISTRZ  MIĘDZYCHODU

Krzysztof Wolny

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 regulamin-konkursu.doc (DOC, 78KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-07-15 13:15:18 78KB 125 razy
2 załączniki 1-8.doc (DOC, 65.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-07-15 13:15:48 65.KB 124 razy
3 załącznik 9_Mierzyn-OTW.DXF (DXF, 3.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-07-15 13:17:13 3.7MB 119 razy
4 załącznik 10a_Mierzyn- 2016-rys planu.pdf (PDF, 6.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-07-15 13:19:25 6.2MB 155 razy
5 załącznik 10b_Mierzyn uchwała-2016.pdf (PDF, 278KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-07-15 13:19:38 278KB 147 razy
Wynik postępowania
1 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu.pdf (PDF, 647KB) 2016-09-15 11:03:45 647KB 561 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 15-07-2016 13:15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 15-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 15-09-2016 11:03:45