Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

AQUALIFT: Budynek mieszkalny wielorodzinny klatka C i D - wykonanie instalacji wewnętrznych, podłoża pod posadzki, tynki wewnętrzne

Międzychód, 2016-06-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/04/ZZN/16.

Nazwa zadania: Budynek mieszkalny wielorodzinny klatka C i D - wykonanie instalacji wewnętrznych, podłoża pod posadzki, tynki wewnętrzne

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego                              Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o.

Adres zamawiającego                               Bolesława Chrobrego 24A

Kod Miejscowość                                      64-400 Międzychód

Telefon:                                                      957482042

Faks:                                                            957482043

adres strony internetowej                       www.miedzychod.pl/bip

adres poczty elektronicznej                    sekretariat@aqualift.co

Godziny urzędowania:                              8;30 do 14:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.miedzychod.pl/bip     

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (miejsce, pok. nr ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzychodzie przy ul. Polnej 25E działka o numerze ewidencyjnym 1569/6.

Zakres prac obejmuje: wykonanie instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, klatce schodowej, instalacji domofonowej bez montażu osprzętu (gniazdka, wyłączniki, lampy, grzejniki elektryczne); wykonanie wewnętrznych instalacji wodociągowych zimna woda i ciepła woda, instalacji kanalizacji wewnętrznej. Zakres wykonania instancji wewnętrznych nie obejmuje "białego montażu"; roboty budowlane polegające na wykonaniu podłoży pod posadzki oraz tynki wewnętrzne

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

1.            Powierzchnia zabudowy - 349,86 m2

2.            Powierzchnia użytkowa - 576,08 m2

3.            Kubatura - 2015,19 m2

4.            Ilość lokali mieszkalnych w klatce C - 3 lokale na I kondygnacji, 3 lokale na II kondygnacji

5.            Ilość lokali mieszkalnych w klatce D - 3 lokale na I kondygnacji, 3 lokale na II kondygnacji

Szczegółowy zakres prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia jest zwarty w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do siwz. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych zawarto w projekcie budowanym: architektura i konstrukcja, instalacje wewnętrzne zw cw kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej dostępnym w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego lub do wglądu w siedzibie Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru. W zakresie wykonanych robót należy przewidzieć koszt: kierownika budowy, wszystkie wymagane Prawem Budowlany protokóły, certyfikaty, oświadczenia będące załącznikami do wystąpienia do PINB z wnioskiem o decyzję na użytkowanie obiektu.

Przedmiot zamówienia jest realizowany na podstawie prawomocnej decyzji Starosty Międzychodzkiego nr 92/2008 z dnia 30.05.2008 roku.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

452113340 - budownictwo wielorodzinne

45210000 - roboty budowlane w zakresie budynków

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

1. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 14 dni po podpisaniu umowy.

2. Termin realizacji zamówienia do 31.03.2017 roku.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

        2)posiadania wiedzy i doświadczenia,

wymagane jest wykazanie przez wykonawcę  realizacji co najmniej 5 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

uszczegółowienie - opis wymaganego doświadczenia dla wykonawców

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)sytuacji ekonomicznej i finansowej,           

2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1

Cena

80 pkt.

2

Gwarancja

20 pkt.

         

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2016-08-18 do godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o.

Bolesława Chrobrego 24A

64-400 Międzychód

Pokój – sekretariat I piętro

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-08-18, o godz. 11:30

w siedzibie zamawiającego

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o.

Bolesława Chrobrego 24A

64-400 Międzychód

Pokój nr 4

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 143643-2016 Data zamieszczenia 19.07.2016

 

Prezes Zarządu

MSK AQUALIOFT Sp. z o.o.

Wojciech Danielczak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 swiz.doc (DOC, 170KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-07-19 14:55:29 170KB 164 razy
2 specyfikacja techniczna - budowlana_polna.doc (DOC, 499KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-07-19 14:57:51 499KB 265 razy
3 załączniki nr 1-12.zip (ZIP, 82.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-07-19 14:59:11 82.KB 156 razy
4 roboty budowlane_ projekt.7z (7Z, 3.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-07-19 15:01:39 3.0MB 154 razy
5 instalacja elektryczna_projekt.7z (7Z, 5.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-07-19 15:04:56 5.1MB 159 razy
6 instalacje sanitarne_projekt.7z (7Z, 2.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-07-19 15:07:27 2.4MB 157 razy
7 Kosztorysy ofertowe.7z (7Z, 155KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-07-19 15:09:56 155KB 165 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 wyjaśnienia swiz.doc (DOC, 34KB) 2016-07-29 13:48:10 34KB 339 razy
2 012-12-015.ath (ATH, 61.KB) 2016-07-29 13:48:34 61.KB 322 razy
3 012-12-016.ath (ATH, 5.3KB) 2016-07-29 13:48:43 5.3KB 322 razy
4 012-12-019.ath (ATH, 19.KB) 2016-07-29 13:48:50 19.KB 331 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 19-07-2016 14:55:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 19-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 29-07-2016 13:48:50