Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

AQUALIFT: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami ul. Zagrodowa 64-400 Międzychód

Międzychód, 2016-07-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/05/ZWK/16. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej ul. Zagrodowa w Międzychodzie

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Miejska Spółka Komunalna AQUALIT Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Miejska Spółka Komunalna AQUALIT Sp. z o.o.

Adres zamawiającego Bolesława Chrobrego 24A

Kod Miejscowość 64-400 Międzychód

Telefon: 957482042

Faks: 957482043

adres strony internetowej www.miedzychod.pl/bip ogłoszenia

adres poczty elektronicznej sekretariat@aqualift.co

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.miedzychod.pl/bip przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (pokój nr 3 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami ul. Zagrodowa 64-400 Międzychód

DZ.NR1270/6,1276/31,1276/28,1277/2,1245/1,1266/1,1246/1,1264,1265/1,1262/1,1247/1,1263/1,1261/1,1248/13,1253/1,1252/1,1250/1,1224/12,1222/5,1222/3,1223/28,1220/6,1220/14,

1220/26,1220/12,1223/24,1211,1223/20,1616/5,1616/4,1219/1,1218/1,1209/4,1210/6,1217/1,1599/44,1216/1,1204/28,1212,1215/1 - obręb Międzychód.

Celem przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu doprowadzającego wodę socjalno-bytową i p.poż . wraz z przyłączami do poszczególnych posesji .

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami z przyłączami przebiega w działkach zlokalizowanych w pasie ul. Zagrodowej w Międzychodzie. Długość projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wynosi - 949,55 m oraz przyłącza do granic posesji. Zakres opracowania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od domów jednorodzinnych w ul. Zagrodowej w Międzychodzie w pasie drogowym do pompowni ścieków PS1 , dalej z pompowni do istniejącej kanalizacji tłocznej w ul. Zagrodowej i Sadowej

Średnie zagłębienie projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi około 2,5 m poniżej poziomu terenu. Teren objęty zakresem inwestycji nie jest zróżnicowany wysokościowo . Przebieg trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przedstawiono w załączniku do siwz.

Obecnie na ul. Zagrodowej są prowadzone roboty budowlane związane z budową nawierzchni. Zamawiający we własnym zakresie wykonuje sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej, planowany zakres prac wykonywany przez Zamawiającego uzależniony od postępu robót związanych z budową nawierzchni do czasu rozstrzygnięcia przetargu to odcinek od studni S12 do S38. Rozliczenie wykonanych prac przez oferenta nastąpi według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego a faktycznie wykonanych robót budowanych. Zamawiający w dniu podpisania umowy sporządzi protokół przekazania placu budowy z uwzględnieniem odcinka który został juz wykonany.

W koszcie zamówienia należy uwzględnić dodatkowo poza kosztami wycenić robót budowlanych następujące koszty: wynagrodzenie kierownika budowy, obsługę geodezyjną wytyczenia i inwentaryzacji sieci, przygotowanie dokumentacji (próby szczelności, oświadczenia i badania itp.) związanej z pozwoleniem na użytkowanie - wymagane prawem budowlanym

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

wymagany termin wykonania zamówienia

20 dni roboczych bez niedziel i dni świątecznych od podpisania umowy lecz nie dłużej niż 35 dni

Prace będą koordynowane z generalnym wykonawcą budowany nawierzchni ulicy Zagrodowej i ich prowadzone będzie w zależności od postępu robót związanych z wykonanie nawierzchni drogi.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykazane realizacje powinny być potwierdzone poprzez załączenie referencji.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -opis wymagań w zakresie potencjału technicznego oraz osób

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -opis wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej

2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

  1.  

Cena

85

  1.  

Termin realizacji

15

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2016-08-16 do godz. 9:00

w siedzibie zamawiającego

Miejska Spółka Komunalna AQUALIT Sp. z o.o.

Bolesława Chrobrego 24A

64-400 Międzychód

Sekretariat I piętro

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-08-16, o godz. 9:30

w siedzibie zamawiającego

Miejska Spółka Komunalna AQUALIT Sp. z o.o.

Bolesława Chrobrego 24A

64-400 Międzychód

Pokój nr 4

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 300182. Data zamieszczenia 02-08-2016. Zmian treści ogłoszenia z dnia 02.08.2026 nr 300186

 

________________________

Wojciech Danielczak

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz wraz z załącznikami.zip (ZIP, 20.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-08-02 14:05:40 20.MB 136 razy
2 załączniki 1-12.zip (ZIP, 81.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-08-02 14:06:04 81.KB 98 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze.pdf (PDF, 442KB) 2016-08-19 16:45:04 442KB 465 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 02-08-2016 14:05:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 29-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 19-08-2016 16:45:04