Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

AQUALIFT: Remont sieci zewnętrznych w obrębie Stacji Uzdatniana Wody w Międzychodzie

Międzychód, 2016-08-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/06/ZWK/16. Nazwa zadania: Remont sieci zewnętrznych w obrębie Stacji Uzdatniana Wody w Międzychodzie

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego                        Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o

Adres zamawiającego                         Bolesława Chrobrego 24A

Kod Miejscowość                                  64-400 Międzychód

Telefon:                                                    957482042

Faks:                                                           957482043

adres strony internetowej                www.miedzychod.pl

adres poczty elektronicznej              sekretariat@aqualift.co

Godziny urzędowania:                        7:30 do 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.miedzychod.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (pokój nr 3 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sieci zewnętrznej w obrębie Stacji Uzdatniana Wody w Międzychodzie. Remont sieci jest kolejnym zadaniem z opracowania pn. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Międzychodzie dz. nr 62, 65/4 obr. Międzychód realizowana na podstawie pozwolenia na budowę nr decyzji: 86/2012  z dnia 05-07-2012 roku.

W zakresie robót jest wymiana rur wodociągowych o łącznej długości 319,50 m, przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 8,00 mb , kanalizacji technologicznej o łącznej długości 153,00 mb, kanalizacji deszczowej o łącznej długości 75,50 m oraz remont zbiornika wód popłucznych.

Rurociągi wykonać należy z rur PCV jednorodne (lite) S SN 8 łączonych na uszczelki gumowe.

Główny element uzbrojenia przewodów kanalizacyjnych zewnętrznych stanowią kontrolne studzienki o średnicy dn 1,2 m (rysunek załączony w części graficznej opracowania) wykonane z betonu B-45 z połączeniem poszczególnych kręgów na uszczelki gumowe spełniające wymogi normy PN - 92/B-10729. Studnia składa się z prefabrykowanego kręgu dennego, w którym wykonana zostanie kineta dostosowana do średnicy przewodów odchodzących i dochodzących do studni. W ścianach bocznych u podstawy dna kinety wykonane zostaną otwory o dowolnej średnicy oraz pod kątem wynikającym z projektu. Otwory wyposażone są w uszczelki gumowe. W skład studni wchodzą kręgi pośrednie, pokrywa betonowa, stopnie złazowe. Włazy kanalizacyjne klasy D 400 dn 600 (wg PN - EN 124:2000) z żeliwa z uszczelką zamykane na zatrzask. Zwieńczenia studni powinny być zgodnie z obowiązującą normą PN -EN 124:2000, stosować zwieńczenia klasy kl. D 400. Stosować włazy żeliwne zamykane na zatrzask. (wg PN-93/H-74124).

Rurociągi międzyobiektowe wodociągowe wykonać z PEHD Dn 160, 225,315 i 400 mm, PN 10.

Do zasypania przewodów w strefie bezpiecznej - minimum 0,3 m nad przewodem, powinien być użyty piasek drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480, bez grud i kamieni, nie powinien być zmrożony. Zagęszczenia tej partii zasypki należy dokonywać wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcznych warstwami ubijanymi co 15-20 cm, z zachowaniem szczególnej ostrożności w celu uniknięcia uszkodzenia rur.

Beton użyty do wykonania elementów betonowych oraz żelbetowych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-62/6738-07.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45252120-5         Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45231300-8         Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

2016-11-30

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia, wymagane jest wykazanie przez wykonawcę  realizacji co najmniej 5 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Roboty budowlane, które Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia są związane z wykonaniem robót sanitarnych budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej tłocznej o następujących parametrach:

a.    Kanalizacja sanitarna lub deszczowa grawitacyjna długość odcinka minimum 600,00 m

b.    Sieć wodociągowa z rur PE o średnicy do 400mm długość odcinka minimum 300,00 m

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -złożenie oświadczeń będących załącznikami do siwz

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -sprawozdanie

        finansowe, oświadczenie o możliwościach finansowania zadania

2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Sposób obliczenia

  1.  

Cena

85

C = (C min/C o) x 85 pkt.

gdzie:

C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł)

  1.  

Termin realizacji

15

T = ((T max - To) / (Tmax - Tmin)) x 15 pkt.

gdzie:

T o - termin realizacji zadeklarowany w ofercie ocenianej 

T min. - najkrótszy termin realizacji spośród złożonych ofert

T max - najdłuższy termin realizacji spośród złożonych ofert

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2016-09-14 do godz. 9:00

w siedzibie zamawiającego

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o

Bolesława Chrobrego 24A

64-400 Międzychód

Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-09-14, o godz. 9:30

w siedzibie zamawiającego

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o

Bolesława Chrobrego 24A

64-400 Międzychód

Pokój nr 4                

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 303235-2016. Data zamieszczenia 2016-08-29

 

____________________________________

Wojciech Danielczak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 swiz.doc (DOC, 162KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-08-29 08:46:41 162KB 50 razy
2 Załączniki.zip (ZIP, 4.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-08-29 08:46:50 4.4MB 40 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 wyjaśnienia swiz 1 zip.zip (ZIP, 11.MB) 2016-09-05 09:14:14 11.MB 413 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z sesji otwarcia.doc (DOC, 36KB) 2016-09-15 20:36:57 36KB 397 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomieni o wyborze.doc (DOC, 32KB) 2016-10-03 13:27:50 32KB 515 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 29-08-2016 08:46:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 29-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 03-10-2016 13:27:50