Modernizacja  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości  Zatom Stary.

RII.3271. 1. 24 .2016                                                            Międzychód  20 września 2016 r .                          

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY CENOWEJ

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Tekst jednolity Dz.U.z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), oraz w oparciu o obowiązujący regulamin udzielania zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty 30.000 Euro,  Gmina Międzychód  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych  związanych z wykonaniem zadania  pod nazwą:  Modernizacja  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości  Zatom Stary.

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Międzychód
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód
www.miedzychod.pl
urzad@miedzychod.pl
Godziny urzędowania : 8.00 - 14.00

2) Określenie trybu zamówienia:  Zapytanie o cenę  o wartości szacunkowej zamówienia                    poniżej równowartości kwoty  30 000 euro.

3) Rodzaj zamówienia  - roboty budowlane

4) Zamawiający nie dopuszcza  złożenia ofert częściowych.

5) Zakres i wielkość przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych  związanych z wykonaniem zadania  pod nazwą:  Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości  Zatom Stary, którego zakres robót obejmuje:

- przebudowę kominów ponad dachem( rozbiórka obróbek blacharskich, rozebranie kominów ponad dachem, murowanie kominów z cegły klinkierowej kl. 250, spoinowanie ścian kominów zaprawą, obróbki blachowe papą termozgrzewalną oraz blachą tytan-cynk).

- ocieplenie i pokrycie dachu (rozebranie pokrycia z papy, rozebranie obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych, wykonanie różnych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk, renowacja dachu papą termozgrzewalną, krycie dachu papą termozgrzewalną na izolacji termicznej (styropapa gr.10 cm, na podłożu betonowym, wykonanie obróbek, montaż rynien i rur spustowych).

- ocieplenie ścian budynku ( ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 14 cm, ocieplenie ościeży

o szerokości 30 cm płytami styropianowymi gr. 3 cm, zamocowanie listwy cokołowej, ochrona narożników, różne obróbki blacharskie,, ustawianie rusztowań zewnętrznych rurowych).

- wymiana instalacji odgromowej i oświetleniowej zewnętrznej na ścianie frontowej (demontaż istniejącej instalacji odgromowej na dachu i ścianach budynku, wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu i ścianach budynku, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej, demontaż wypustów elektrycznych oświetleniowych, montaż oprawy oświetleniowej wraz z przewodem na ścianie budynku).

Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w przedmiarze robót, oraz kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do n/n zapytania o cenę, na podstawie którego należy  wycenić wartość  robót budowlanych w/w zamówienia publicznego i wpisać do formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do Zapytania o cenę.

Cena wpisana do formularza ofertowego ma charakter ryczałtowy i nie ulegnie zmianie do zakończenia budowy. Przygotowując ofertę Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z przedmiarem robót oraz przeprowadzić wizję lokalną w terenie, celem zapoznania się ze stanem faktycznym obiektu objętego zamówieniem.

W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty budowlane i dostawy materiałów niezbędne do wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia jak również  koszty związane z organizacją placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy.

6) Termin wykonania zamówienia:

     Termin wykonania  zamówienia  do dnia  10  grudnia 2016 r.    

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu z

   postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.   

- złożą wypełniony formularz ofertowy .

8) Oferta winna zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy wg wzoru druku stanowiącego zał. Nr 1 do n/n ogłoszenia ,
- oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy Pzp. – zał. Nr 2.do n/n ogłoszenia,

- oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23  ustawy Pzp. – zał. Nr 3 do n/n ogłoszenia.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium :  Najniższa cena.

Waga: 100 %

10) Miejsce i termin składania ofert:

- w siedzibie zamawiającego

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód
Pokój nr 101 / sekretariat /


do dnia 29.09.2016 r. do godz. 12:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód
Pokój nr 100


dnia  29.09.2016 r. o godz. 12:30.

12)Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

13) Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do    treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

14) Sposób przygotowania oferty:

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim.
- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
- Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.
- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści zapytania ofertowego
- Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

-Wykonawca winien umieścić ofertę w jednej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i

adresem Wykonawcy, która będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w pkt.1

i winna posiadać oznaczenie:

„Oferta na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości  Zatom Stary”.

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 29.09.2016 r. godz. 12:30”.

15. Pracownikiem Zamawiającego upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest 

       Wojciech Dyl tel. 95 748 8132.

16. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi   

       Wykonawców podając w szczególności:

       nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,   

       a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze   

       streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną   

       ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 

17) Załączniki składające się na integralną cześć oferty:

1. Druk oferta  -  załącznik nr 1

2. Druk oświadczenia w trybie art.22 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp. -załącznik nr 2

3. Druk oświadczenia w trybie art.24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. – załącznik nr 3

4. Przedmiar robót i kosztorys ślepy  – załącznik nr 4

5. Projekt umowy – załącznik nr 5.

6. Specyfikacja techniczna – załącznik nr 6

BURMISTRZ  MIĘDZYCHODU

KRZYSZTOF  WOLNY

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załącznik nr 1-3 do zapytania - Modernizacja budynku Świetlica Zatom Stary.doc (DOC, 51.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-20 10:42:11 51.KB 31 razy
2 Załącznik nr 4 - przedmiar robót i kosztorys ślepy ofertowy.zip (ZIP, 259KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-20 10:42:22 259KB 32 razy
3 Załącznik nr 5 - projekt umowa - roboty budowlane.doc (DOC, 96KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-20 10:42:38 96KB 28 razy
4 Załącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna.zip (ZIP, 187KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-20 10:42:47 187KB 23 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert Świetica Zatom Stary.pdf (PDF, 374KB) 2016-09-30 11:37:28 374KB 284 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty- Zatom Stary0001.pdf (PDF, 354KB) 2016-10-03 11:39:51 354KB 336 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 20-09-2016 10:42:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 20-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 03-10-2016 11:39:51