Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzyn.

RII.3271. 1. 26 .2016                                                            Międzychód  22 września 2016 r                      

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY CENOWEJ

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Tekst jednolity Dz.U.z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), oraz w oparciu o obowiązujący regulamin udzielania zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty 30.000 Euro,  Gmina Międzychód  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania  pod nazwą:  Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzyn.

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Międzychód
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód
www.miedzychod.pl
urzad@miedzychod.pl
Godziny urzędowania : 8.00 - 14.00

2) Określenie trybu zamówienia:  Zapytanie o cenę  o wartości szacunkowej zamówienia                    poniżej równowartości kwoty  30 000 euro.

3) Rodzaj zamówienia  - roboty budowlane

4) Zamawiający nie dopuszcza  złożenia ofert częściowych.

5) Zakres i wielkość przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych  związanych z wykonaniem zadania  pod nazwą: Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzyn, którego zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe (roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych),

- roboty rozbiórkowe (ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm),

- podbudowy (mechaniczne wykonanie koryta na całej długości i szerokości parkingu i chodnika na  

  głęb.20 cm, wykonanie podbudowy z chudego betonu pod chodnik o grubości po zagęszczeniu

  10 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod parking i zjazd warstwa dolna  o grubości

  15 cm i warstwa górna o grubości 10 cm, ),

- elementy ulic ( wykonanie ławy pod krawężniki betonowe, montaż krawężników betonowych,

  montaż obrzeży betonowych),

- nawierzchnie (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej o grubości 6 cm - chodnik

  na podsypce cementowo piaskowej – ok. 29,5 m2, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej 

  o grubości 8 cm  parking i zjazd na podsypce cementowo piaskowej – ok. 323 m2, wykonanie linii segregacyjnych kostką betonową czerwoną  o grubości 8 cm na parkingu – ok. 4 m2),

Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym oraz specyfikacji technicznej, stanowiącym załączniki do n/n zapytania o cenę, na podstawie których należy  wycenić wartość  robót budowlanych w/w zamówienia publicznego i wpisać do formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do Zapytania o cenę.

Cena wpisana do formularza ofertowego ma charakter ryczałtowy i nie ulegnie zmianie do zakończenia budowy. Przygotowując ofertę Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z przedmiarem robót oraz przeprowadzić wizję lokalną w terenie, celem zapoznania się ze stanem faktycznym obiektu objętego zamówieniem.

W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty budowlane i dostawy materiałów niezbędne do wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia jak również  koszty związane z organizacją placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, koszty związane z obsługą geodezyjną, koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej (5 kpl.).

6) Termin wykonania zamówienia:

     Termin wykonania  zamówienia  do dnia  10  grudnia 2016 r.   

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu z

   postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.   

- złożą wypełniony formularz ofertowy .

8) Oferta winna zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy wg wzoru druku stanowiącego zał. Nr 1 do n/n ogłoszenia ,
- oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy Pzp. – zał. Nr 2.do n/n ogłoszenia,

- oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23  ustawy Pzp. – zał. Nr 3 do n/n ogłoszenia.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium :  Najniższa cena.

Waga: 100 %

10) Miejsce i termin składania ofert:

- w siedzibie zamawiającego

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód
Pokój nr 101 / sekretariat /


do dnia 03.10.2016 r. do godz. 12:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód
Pokój nr 100


dnia  03.10.2016 r. o godz. 12:30.

12)Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

13) Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do    treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

14) Sposób przygotowania oferty:

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim.
- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
- Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.
- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści zapytania ofertowego
- Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

-Wykonawca winien umieścić ofertę w jednej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i

adresem Wykonawcy, która będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w pkt.1

i winna posiadać oznaczenie:

„Oferta na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania:

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzyn .

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 03.10.2016 r. godz. 12:30”.

15. Pracownikiem Zamawiającego upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest 

       Wojciech Dyl tel. 95 748 8132.

16. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi   

       Wykonawców podając w szczególności:

       nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,   

       a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze   

       streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną   

       ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

17) Załączniki składające się na integralną cześć oferty:

1. Druk oferta  -  załącznik nr 1

2. Druk oświadczenia w trybie art.22 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp. -załącznik nr 2

3. Druk oświadczenia w trybie art.24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. – załącznik nr 3

4. Przedmiar robót i kosztorys ślepy  – załącznik nr 4

5. Projekt umowy – załącznik nr 5.

6. Specyfikacja techniczna – załącznik nr 6

7. Szkic utwardzenia terenu  - załącznik nr 7

BURMISTRZ  MIĘDZYCHODU

KRZYSZTOF  WOLNY

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załącznik nr 1-3 do zapytania - Utwardzenie terenu przy świetlicy Mierzyn.doc (DOC, 51.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-09-22 08:37:51 51.KB 53 razy
2 Załącznik nr 4 - przedmiar robót i kosztorys ślepy ofertowy- utwardzenie terenu świetlica Mierzyn.zip (ZIP, 594KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-09-22 08:38:02 594KB 44 razy
3 Załącznik nr 5 - projekt umowa - roboty budowlane.doc (DOC, 97KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-09-22 08:38:14 97KB 91 razy
4 Załącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna.zip (ZIP, 824KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-09-22 08:38:24 824KB 43 razy
5 Załącznik nr 7 Szkic utwardzenia terenu świetlica Mierzyn.pdf (PDF, 32.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-09-22 08:38:36 32.KB 69 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert Mierzyn- Utwardzenie terenu.pdf (PDF, 392KB) 2016-10-04 11:45:30 392KB 311 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty - Mierzyn Utwardzenie terenu.pdf (PDF, 378KB) 2016-10-04 11:45:46 378KB 463 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 22-09-2016 08:37:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 22-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 04-10-2016 11:45:46