Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Modernizacja budynku  Strażnicy OSP w miejscowości  Mokrzec.

RII.271. 1. 27 .2016                                                            Międzychód  28 września 2016 r .                       

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY CENOWEJ

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Tekst jednolity Dz.U.z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), oraz w oparciu o obowiązujący regulamin udzielania zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty 30.000 Euro,  Gmina Międzychód  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania  pod nazwą:  Modernizacja budynku  Strażnicy OSP w miejscowości  Mokrzec.

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Międzychód
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód
www.miedzychod.pl
urzad@miedzychod.pl
Godziny urzędowania : 8.00 - 14.00

2) Określenie trybu zamówienia:  Zapytanie o cenę  o wartości szacunkowej zamówienia                    poniżej równowartości kwoty  30 000 euro.

3) Rodzaj zamówienia  - roboty budowlane

4) Zamawiający nie dopuszcza  złożenia ofert częściowych.

5) Zakres i wielkość przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych  związanych z wykonaniem zadania  pod nazwą:  Modernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości  Mokrzec, którego

zakres robót obejmuje:

 

A. Roboty budowlane

- przebudowa ściany frontowej istniejącego budynku  OSP

- roboty ziemne

- wykonanie fundamentów pod budynek garażowy

- wykonanie ścian budynku garażowego

- wykonanie i montaż konstrukcji dachu

- obróbka blacharska i pokrycie dachu

- stolarka i ślusarka (okna, drzwi, podokienniki, balustrady schodowe)

- wykonanie tynków, okładzin wraz z malowaniem

- wykonanie posadzek i schodów wewnętrznych

- elementy zewnętrzne (wykonanie podjazdu betonowego z betonu B-30)

- wentylacja grawitacyjna garażu

 

B. Instalacja centralnego ogrzewania

- wykonanie rurociągu centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejnika

- montaż  osprzętu do instalacji co.

- próby szczelności i regulacja instalacji co.

 

C. Roboty elektryczne

- przebudowa zasilania budynku, wymiana WLZ i przełożenie rozdzielni głównej

- wykonanie instalacji oświetleniowej

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych i zasilanie napędu bramy

- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej

Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej jak również w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym stanowiącym załączniki  

do n/n zapytania o cenę, na podstawie których należy  wycenić wartość  robót budowlanych w/w zamówienia publicznego i wpisać do formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do Zapytania o cenę.

Cena wpisana do formularza ofertowego ma charakter ryczałtowy i nie ulegnie zmianie do zakończenia budowy. Przygotowując ofertę Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z przedmiarem robót oraz przeprowadzić wizję lokalną w terenie, celem zapoznania się ze stanem faktycznym obiektu objętego zamówieniem.

W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty budowlane i dostawy materiałów niezbędne do wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia jak również  koszty związane z organizacją placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy.

6) Termin wykonania zamówienia:

     Termin wykonania  zamówienia  do dnia  15  grudnia 2016 r.    

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu z

   postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.   

- złożą wypełniony formularz ofertowy .

8) Oferta winna zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy wg wzoru druku stanowiącego zał. Nr 1 do n/n ogłoszenia ,
- oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy Pzp. – zał. Nr 2.do n/n ogłoszenia,

- oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23  ustawy Pzp. – zał. Nr 3 do n/n ogłoszenia.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium :  Najniższa cena.

Waga: 100 %

10) Miejsce i termin składania ofert:

- w siedzibie zamawiającego

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód
Pokój nr 101 / sekretariat /


do dnia 10.10.2016 r. do godz. 12:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód
Pokój nr 100


dnia  10.10.2016 r. o godz. 12:30.

12)Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

13) Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

14) Sposób przygotowania oferty:

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim.
- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
- Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.
- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści zapytania ofertowego
- Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

-Wykonawca winien umieścić ofertę w jednej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i

adresem Wykonawcy, która będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w pkt.1

i winna posiadać oznaczenie:

„Oferta na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą Modernizacja  budynku strażnicy OSP w miejscowości  Mokrzec”.

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 10.10.2016 r. godz. 12:30”.

15. Pracownikiem Zamawiającego upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest 

       Wojciech Dyl tel. 95 748 8132.

16. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi   

       Wykonawców podając w szczególności:

       nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,   

       a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze   

       streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną   

       ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 

17) Załączniki składające się na integralną cześć oferty:

 

1. Druk oferta  -  załącznik nr 1

2. Druk oświadczenia w trybie art.22 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp. -załącznik nr 2

3. Druk oświadczenia w trybie art.24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. – załącznik nr 3

4. Przedmiar robót i kosztorys ślepy  – załącznik nr 4

5. Projekt umowy – załącznik nr 5.

6. Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 6

7. Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 7

BURMISTRZ  MIĘDZYCHODU

KRZYSZTOF  WOLNY

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załącznik nr 1-3 do zapytania - modernizacja budynku OSP Mokrzec.doc (DOC, 52KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-09-28 10:18:02 52KB 62 razy
2 Załącznik nr 4 - Kosztorys ślepy ofertowy i przedmiar robót.zip (ZIP, 587KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-09-28 10:18:12 587KB 47 razy
3 Załącznik nr 5 - projekt umowa - roboty budowlane.doc (DOC, 95.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-09-28 10:18:22 95.KB 53 razy
4 Załącznik nr 6 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA.zip (ZIP, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-09-28 10:18:39 1.1MB 42 razy
5 Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa.zip (ZIP, 11.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-09-28 10:19:16 11.MB 32 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert OSP Mokrzec0001.pdf (PDF, 340KB) 2016-10-11 09:08:39 340KB 372 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty - OSP Mokrzec0001.pdf (PDF, 291KB) 2016-10-11 09:08:39 291KB 435 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 28-09-2016 10:18:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 28-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 11-10-2016 09:08:39