Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Gminy Międzychód.

RII. 271. 1. 28.2016                     Międzychód 18.10.2016 r.

Międzychód: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Gminy Międzychód.
 

ZAPYTANIE  O  CENĘ – usługi

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości

kwoty 30000 Euro.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  GMINA  MIĘDZYCHÓD, ul. Marszałka Piłsudskiego 2,

64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie, tel. 095 7488100, faks 095 7488134.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzychod.pl,  www.bip2.miedzychod.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest    

    wykonanie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym     

    2016/2017 na terenie Gminy Międzychód.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

    Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług sprzętowych i transportowych mających na celu    

    zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami    

    atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu w sezonie zimowym 2016/2017 na drogach    

    gminnych na terenie Gminy Międzychód.

    Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: przygotowanie materiałów do zapobiegania powstawaniu i  

    likwidowania śliskości na drogach gminnych / z materiału powierzonego przez Zamawiającego/,   

    ładowanie mieszanki piaskowo – solnej, zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych na

    podstawie dyspozycji Zamawiającego, odśnieżanie dróg gminnych na podstawie dyspozycji    

    Zamawiającego, zapewnienie stałej gotowości dla sprzętu i transportu związanego z zimowym   

    utrzymaniem dróg.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

    Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust 1, pkt. 6

    ustawy Pzp. Roboty  uzupełniające stanowiące nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i      

    polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone    

    w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o   

    zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.04.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

              Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie dokumentów i oświadczeń

              dołączonych do oferty na zasadzie spełnia – nie spełnia,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

                       Zamawiający uzna warunek za spełniony w oparciu o przedłożone oświadczenie    

                       zgodnie  z art. 22 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

           Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje     

           następującą minimalną ilością jednostek sprzętowych: ładowarka – szt. 1, samochód    

           ciężarowy – szt. 1, ciągniki – szt. 2, piaskarka – szt 2, pług odśnieżny – szt. 2,

           spychacz DT – szt. 1, równiarka samojezdna – szt. 1. Ocena spełnienia tego warunku           

           nastąpi na podstawie złożonego wykazu sprzętu wg. oceny spełnia – nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

           Zamawiający uzna warunek za spełniony w oparciu o przedłożone oświadczenie zgodnie           

           z art. 22 ust.1i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

           Zamawiający uzna warunek za spełniony w oparciu o przedłożone oświadczenie zgodnie           

           z art. 22 ust.1i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub    

      robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania              

      tymi zasobami.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie

      art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, wypełniony Formularz cenowy wg. załącznika nr 5 do SIWZ,  oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 wg. wzoru druku stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ., oraz oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg. wzoru druku stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:   zapytanie o cenę

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku: zmiany terminu wykonania zamówienia, zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy i innych, które wynikają wskutek okoliczności niezależnych, niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip2.miedzychod.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem Zamawiającego podany w pkt.I.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2016 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina  Międzychód ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, pok. nr 101 Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

KRZYSZTOF  WOLNY

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ zima 2016 2017.doc (DOC, 96KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-10-18 10:20:56 96KB 35 razy
2 załaczniki do SIWZ od 1 do 7 zima 2016 2017.doc (DOC, 119KB) 2016-10-18 10:21:09 119KB 29 razy
3 20_10_2016_10_08_21_zalaczniki_do_siwz_od_1_do_7_zima_2016_2017.doc (DOC, 101KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-10-20 10:08:21 101KB 30 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert zima.pdf (PDF, 329KB) 2016-10-31 10:49:51 329KB 422 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty - zima..pdf (PDF, 306KB) 2016-10-31 10:49:51 306KB 309 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 18-10-2016 10:20:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 18-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 31-10-2016 10:49:51