Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Gminy Międzychód.

RII. 271. 1. 28.2016                     Międzychód 18.10.2016 r.

Międzychód: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Gminy Międzychód.
 

ZAPYTANIE  O  CENĘ – usługi

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości

kwoty 30000 Euro.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  GMINA  MIĘDZYCHÓD, ul. Marszałka Piłsudskiego 2,

64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie, tel. 095 7488100, faks 095 7488134.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzychod.pl,  www.bip2.miedzychod.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest    

    wykonanie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym     

    2016/2017 na terenie Gminy Międzychód.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

    Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług sprzętowych i transportowych mających na celu    

    zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami    

    atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu w sezonie zimowym 2016/2017 na drogach    

    gminnych na terenie Gminy Międzychód.

    Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: przygotowanie materiałów do zapobiegania powstawaniu i  

    likwidowania śliskości na drogach gminnych / z materiału powierzonego przez Zamawiającego/,   

    ładowanie mieszanki piaskowo – solnej, zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych na

    podstawie dyspozycji Zamawiającego, odśnieżanie dróg gminnych na podstawie dyspozycji    

    Zamawiającego, zapewnienie stałej gotowości dla sprzętu i transportu związanego z zimowym   

    utrzymaniem dróg.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

    Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust 1, pkt. 6

    ustawy Pzp. Roboty  uzupełniające stanowiące nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i      

    polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone    

    w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o   

    zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.04.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

              Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie dokumentów i oświadczeń

              dołączonych do oferty na zasadzie spełnia – nie spełnia,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

                       Zamawiający uzna warunek za spełniony w oparciu o przedłożone oświadczenie    

                       zgodnie  z art. 22 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

           Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje     

           następującą minimalną ilością jednostek sprzętowych: ładowarka – szt. 1, samochód    

           ciężarowy – szt. 1, ciągniki – szt. 2, piaskarka – szt 2, pług odśnieżny – szt. 2,

           spychacz DT – szt. 1, równiarka samojezdna – szt. 1. Ocena spełnienia tego warunku           

           nastąpi na podstawie złożonego wykazu sprzętu wg. oceny spełnia – nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

           Zamawiający uzna warunek za spełniony w oparciu o przedłożone oświadczenie zgodnie           

           z art. 22 ust.1i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

           Zamawiający uzna warunek za spełniony w oparciu o przedłożone oświadczenie zgodnie           

           z art. 22 ust.1i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub    

      robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania              

      tymi zasobami.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie

      art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, wypełniony Formularz cenowy wg. załącznika nr 5 do SIWZ,  oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 wg. wzoru druku stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ., oraz oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg. wzoru druku stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:   zapytanie o cenę

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku: zmiany terminu wykonania zamówienia, zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy i innych, które wynikają wskutek okoliczności niezależnych, niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip2.miedzychod.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem Zamawiającego podany w pkt.I.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2016 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina  Międzychód ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, pok. nr 101 Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

KRZYSZTOF  WOLNY

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ zima 2016 2017.doc (DOC, 96KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-10-18 10:20:56 96KB 35 razy
2 załaczniki do SIWZ od 1 do 7 zima 2016 2017.doc (DOC, 119KB) 2016-10-18 10:21:09 119KB 31 razy
3 20_10_2016_10_08_21_zalaczniki_do_siwz_od_1_do_7_zima_2016_2017.doc (DOC, 101KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-10-20 10:08:21 101KB 30 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert zima.pdf (PDF, 329KB) 2016-10-31 10:49:51 329KB 480 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty - zima..pdf (PDF, 306KB) 2016-10-31 10:49:51 306KB 373 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 18-10-2016 10:20:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 18-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 31-10-2016 10:49:51