Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

AQUALIFT: dostawa paliw: benzyny bezołowiowej 95 dla urządzeń będących na wyposażeniu (tankowanie od kanistrów) Zamawiającego oraz oleju napędowego dla samochodów będących własnością MSK AQUALIFT Spółka z o.o., polegająca na umożliwieniu Zamawiającemu tankowania ww. paliwa.

Miejscowość, 2016-10-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/07/DN/16. Nazwa zadania: Dostawa paliwa na potrzeby Zamawiającego

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego                      Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o

Adres zamawiającego                        Bolesława Chrobrego 24A

Kod Miejscowość                                 64-400 Międzychód

Telefon:                                                   957482042

Faks:                                                          957482043

adres strony internetowej               www.miedzychod.pl/bip

adres poczty elektronicznej            sekretariat@aqualift.co

Godziny urzędowania:                       7:00 do 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 www.miedzychod.pl/bip

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem umowy jest dostawa paliw: benzyny bezołowiowej 95 dla urządzeń będących na wyposażeniu (tankowanie od kanistrów) Zamawiającego oraz oleju napędowego dla samochodów będących własnością MSK AQUALIFT Spółka z o.o., polegająca na umożliwieniu Zamawiającemu tankowania ww. paliwa.

Zamawiający w ramach umowy przewiduje ww. asortyment w szacunkowych ilościach w okresie 12 miesięcy: benzyna bezołowiowa 95 w ilości 1400,00 litrów oraz olej napędowy w ilości 45000,00 litrów , podane powyżej ilości są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi na podstawie ilości zużytego przez Zamawiającego paliwa w okresie od 01.10.2015r. do 30.09.2016 r. Przy czym wyżej wymienione wielkości są wyłącznie szacunkowe i nie oznaczają zobowiązania Zamawiającego do zakupienia paliw w wyżej wymienionych ilościach. Zamawiający może zmniejszyć ilość zamówionej benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego, nie więcej jednak niż o 30% szacunkowej ilości,. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń odszkodowawczych.

Zakup paliw dokonywany będzie w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart przypisanych do pojazdu na stacjach paliw Wykonawcy, wydanych Zamawiającemu i aktywowanych w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca wyda 23 kart przypisanych dla każdego pojazdu zgodnie z numerem rejestracyjnym Zamawiającego. 

Oraz dodatkowo 4 karty ma urządzenia. Karty na urządzenia winna być przypisana do poszczególnych zakładów w następującej ilości:

a.            Zakład Oczyszczania i Zieleni ilość kart 1

b.            Zakład Wodociągów i Kanalizacji: oczyszczalnia ilość kart 1; stacja uzdatniania wody ilość kart 1

c.            Zakład Zarządzania Nieruchomościami ilość kart 1

Osoba dokonująca zakupu paliwa otrzyma każdorazowo pisemne potwierdzenie zakupu w formie paragonu. Zamawiający zastrzega, że żadna z kart nie może być objęta programami lojalnościowymi.

Wykaz samochodów mogących tankować w systemie bezgotówkowym zostanie dostarczony Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną o zmianach w ww. wykazie samochodów.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

09132100-4         Benzyna bezołowiowa

09134100-8         Olej napędowy

30163100-0         Karty na zakup paliwa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

01.01.2017 do 31.12.2019

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

  1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. nie podlegają wykluczeniu;
  2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
  1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, zezwolenia, licencje lub wpis do jedynego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca posiadają siedzibę, członkostwo w określonej organizacji od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia w kraju pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę) -aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zmianami).
  2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

wymagane jest aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót , w tym określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem publicznym -złożyć oświadczenie o rocznym obrocie na poziomie 400000,00 zł.

wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej –złożyć oświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej na sumę ubezpieczenia minimum 200000,00 zł.

  1. zdolności technicznej lub zawodowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
  2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,3,4,8 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

9)  oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

IX. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis, wzór

1

Cena

50

P1 = (C min/C max) x 50 pkt.

Gdzie:

C min  - najniższa cena całkowita spośród badanych ofert

C max – cena całkowita oferty badanej

P 1 – liczba punktów badanej oferty w kryterium cena

2

Wysokość upustu

50

P2 = (C badany/C max) x 50 pkt.

Gdzie:

C badany  - upust całkowity oferty badanej

C max – najwyższy upust spośród badanych ofert

P 2 – liczba punktów badanej oferty w kryterium wysokość upustu

 

XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 15 listopad 2016 rok do godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o

Bolesława Chrobrego 24A

64-400 Międzychód

Sekretariat I piętro             

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 331838-2016. Data zamieszczenia 2016-10-27

 

____________________________________

Grażyna Trajnowska

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 swiz.doc (DOC, 179KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-10-28 08:15:50 179KB 37 razy
2 załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc (DOC, 48KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-10-28 08:16:34 48KB 48 razy
3 załącznik nr 2.doc (DOC, 45KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-10-28 08:16:42 45KB 52 razy
4 Załacznik nr 3_Umowa na paliwo_2016.doc (DOC, 51.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-10-28 08:16:51 51.KB 50 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 wyjaśnienia nr 1.doc (DOC, 39KB) 2016-11-03 14:32:18 39KB 359 razy
2 wyjaśnienia nr 2.doc (DOC, 47.KB) 2016-11-07 16:02:49 47.KB 356 razy
Wynik postępowania
1 informacja z sesji otwarcia.pdf (PDF, 902KB) 2016-11-17 12:53:08 902KB 454 razy
2 rozstrzygnięcie przetargu.pdf (PDF, 448KB) 2016-12-06 13:29:54 448KB 354 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 28-10-2016 08:15:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 27-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 06-12-2016 13:29:54