Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa oświetlenia ulicy Tęczowej w miejscowości Bielsko Gmina Międzychód.

RII.271.1. 30.2016                                                              Międzychód  29.11.2016 r.

Inwestor:  Gmina Międzychód

                   Ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód          

                                           ZAPYTANIE O CENE

do zamówienia którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 Euro

Gmina Międzychód działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. / Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami/,  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania  pod nazwą:

Budowa oświetlenia ulicy Tęczowej w miejscowości Bielsko Gmina Międzychód.

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem  

zadania  pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicy Tęczowej w miejscowości Bielsko Gmina Międzychód, którego zakres robót obejmuje:

- montaż szafki oświetlenia drogowego  - 1 kpl

- ręczne kopanie i zasypanie rowów do ułożenia kabli  - ok. 624 mb

- wykopy mechaniczne do ustawienia słupów  stalowych oświetleniowych

- ułożenie rur ochronnych PCW fi 75 w gotowych wykopach

- ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych -  ok. 624 mb

- mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami  -  12 szt

- zamontowanie oprawy wraz z lampą sodową o mocy 100 W

- wykonanie uziomów poziomych wraz z pomiarem uziemienia

- badanie linii kablowej

Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w przedmiarze robót, kosztorysie ślepym ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do n/n zapytania o cenę, na podstawie którego należy  wycenić wartość  robót budowlanych w/w zamówienia publicznego i wpisać do formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do Zapytania o cenę.

Uwaga: W cenie oferty należy również uwzględnić koszty związane z odtworzeniem nawierzchni drogi po wykonanych robotach związanych z ułożeniem kabla oświetleniowego poprzez utwardzenie kruszywem łamanym o grubości warstwy 20 cm, wraz z zagęszczeniem i profilowaniem.

Cena wpisana do formularza ofertowego ma charakter ryczałtowy i nie ulegnie zmianie do zakończenia budowy. Przygotowując ofertę Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z przedmiarem robót oraz przeprowadzić wizję lokalną w terenie, celem zapoznania się ze stanem faktycznym obiektu objętego zamówieniem.

W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty budowlane i dostawy materiałów niezbędne do wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia jak również  koszty związane z organizacją placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy.

II. Termin realizacji zamówienia :   do dnia 20  maja  2017 r.

III. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy którzy

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.(Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą odpowiedzialną za  prowadzenie robót : (kierownik budowy branży elektrycznej). Wykazana przez Wykonawcę osoby winny posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

- dołączą wymagane dokumenty i oświadczenia,

- spełniają inne wymagania określone w n/n  zapytaniu.

IV. Oferta winna zawierać:

  - wypełniony formularz ofertowy wg wzoru druku stanowiącego zał. nr 1 do n/n

     zapytania o cenę,

  -  kosztorys ofertowy sporządzony na wzorze druku stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania

  - oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.wg wzoru druku stanowiącego    

     załącznik nr 2 do n/n  zapytania o cenę.

- oświadczenie wykonawcy z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.wg wzoru druku stanowiącego    

     załącznik nr 3 do n/n  zapytania o cenę.

- druk wykazu osób i podmiotów które będą wykonywać zamówienie - załącznik nr 8 do n/n zapytania

- druk oświadczenia wykonawcy o uprawnieniach kierownika budowy załącznik nr 9 do n/n zapytania

V. Kryteria oceny ofert : cena - 100 %.

VI. Termin związania z ofertą - okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert .

VII. Ofertę  należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie (pok. nr 100    

        sekretariat)  do dnia  09.12. 2016 r. do godz. 12.00.

VIII. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie (pok. nr 101)

          w dniu  09.12. 2016 r.  o godz. 12.30.

IX. Ofertę stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy, kosztorys ofertowy wraz  z wypełnionymi    

       oświadczeniami (wg wzoru druków załącznik nr 2,3, 8,9 załączonych do n/n zapytania)

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

- Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści zapytania ofertowego

- Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

X. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej następująco : Oferta na                  

Budowa oświetlenia ulicy Tęczowej w miejscowości Bielsko Gmina Międzychód.     

     Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. przed   09.12.2016 r. godz. 12:30.

XI. Obliczenie ceny oferty:

Cenę ofertową (kompleksowego wykonania zamówienia) ,  należy wyliczyć na podstawie dokumentacji przetargowej tj. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,  przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego ślepego który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Cena podana w ofercie ( w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy), powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i ma charakter ryczałtowy.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

Przygotowując ofertę Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z przedmiarem robót oraz przeprowadzić wizję lokalną w terenie, celem zapoznania się ze stanem faktycznym obiektu objętego zamówieniem.

W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty budowlane i dostawy materiałów niezbędne do wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia, wynikające z  dokumentacji przetargowej ., jak również  koszty związane z organizacją placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, koszty obsługi geodezyjnej oraz koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

Ceny należy podać w polskich złotych w zapisie liczbowym i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku

Uwaga: W cenie oferty należy również uwzględnić koszty związane z odtworzeniem nawierzchni drogi po wykonanych robotach związanych z ułożeniem kabla oświetleniowego poprzez utwardzenie kruszywem łamanym o grubości warstwy 20 cm, wraz z zagęszczeniem i profilowaniem.

XII. Pracownikiem Zamawiającego upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest 

       Wojciech Dyl tel. 95 748 8132.

XIII. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi   

Wykonawców podając w szczególności: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,  a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze  streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz zamieści ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej www.bip.miedzychod.pl.

      Załączniki:

  1. Druk Formularza Ofertowego  - załącznik nr 1
  2. Druk oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp – załącznik nr 2
  3. Druk oświadczenia z art. 24 ust.1 ustawy Pzp – załącznik nr 3

4.   Projekt umowy.- załącznik nr 4

      5.   Kosztorys ślepy, przedmiar robót – załącznik nr 5

      6.   Projekt budowlany – załącznik nr 6

      7.   Specyfikacja techniczna – załącznik nr 7

      8.   Druk wykazu osób i podmiotów które będą wykonywać zamówienie - załącznik nr 8

      9.   Druk oświadczenia wykonawcy o uprawnieniach  kierownika budowy – załącznik nr 9

BURMISTRZ  MIĘDZYCHODU

KRZYSZTOF  WOLNY

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załącznik nr 1-3, 8, 9 do zapytania - oświetlenie drogowe - Słodowy Młyn.doc (DOC, 80.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-11-29 08:48:39 80.KB 93 razy
2 Załącznik nr 4 do zapytania- Projekt umowy.doc (DOC, 92.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-11-29 08:48:49 92.KB 84 razy
3 Załącznik nr 5 - Przedmiar robót i kosztorys ofertowy.zip (ZIP, 80.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-11-29 08:48:59 80.KB 81 razy
4 Załącznik nr 6 - Projekt budowlany i rysunki.zip (ZIP, 14.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-11-29 08:49:44 14.MB 90 razy
5 Załącznik nr 7 - specyfikacja techniczna.doc (DOC, 121KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-11-29 08:50:03 121KB 156 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Sesji otwarcia ofert - Oświetlenie ul. Tęczowa.pdf (PDF, 430KB) 2016-12-12 10:32:38 430KB 420 razy
Wynik postępowania
1 Wybór oferty - oświetlenie ul. Tęczowa.pdf (PDF, 425KB) 2016-12-13 08:44:51 425KB 446 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 29-11-2016 08:48:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 29-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 13-12-2016 08:44:51