Zadanie polegające na wycince drzew zlokalizowanych na terenach należących do Gminy Międzychód - 15 szt. topola kanadyjska

Międzychód, 30 listopada 2016 r.

Zapytanie ofertowe

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie zaprasza do złożenia oferty na:

Zadanie polegające na wycince drzew zlokalizowanych na terenach należących do Gminy Międzychód w zakresie:

-   15 szt. topola kanadyjska o obwodach pni 169, 50, 60, 52, 100, 203, 153, 127, 160, 166, 126, 130, 143, 75, 51 (Łowyń)

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1/ Zabezpieczenie terenu wycinki

2/ Ścięcie drzew (cięcie pnia na równi z powierzchnią ziemi)

3/ Wymanipulownie grubizny opałowej

4/ Ułożenie drewna w sztaple w celu umożliwienia dokonania pomiaru.

5/ Wywóz grubizny we własnym zakresie.

6/ Uporządkowanie terenu po wykonaniu ww. prac.

Termin realizacji zamówienia:

Termin rozpoczęcia prac: 07.12.2016 r.

Termin zakończenia prac: 28.12.2016 r.

Ofertę można złożyć do dnia 02.12.2016 r. do godz. 12.00 osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego).

Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego formularzu ofertowym.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium 100% ceny.

W ofercie należy podać cenę brutto i cenę netto za wykonanie całości usługi.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Obowiązkowym wymogiem oferty jest zakup całości drewna pozyskanego z wycinki. Ilość drewna pochodzącego z wycinki ustali komisja  na podstawie obmiarów dokonanych na miejscu robót.  Z prac komisji sporządzony zostanie protokół. Obmiarowi podlegać będzie drewno o średnicy c. k.  powyżej 16 cm. Cena drewna obliczona zostanie zgodnie z  cennikiem Nadleśnictwa Międzychód obowiązującym w 2016 r. - drewno opałowe pozyskane kosztem Skarbu Państwa.

Przy składaniu oferty należy wziąć pod uwagę lokalizację drzew, które usytuowane są w pobliżu zabudowań, linii energetycznych oraz dróg publicznych.

Złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem odpowiednich kwalifikacji, niezbędnych uprawnień oraz sprzętu koniecznego do wykonania zadań związanych z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i/lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac.

W razie konieczności Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania niezbędnych uzgodnień z zarządcą sieci elektrycznej i/lub telefonicznej.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 załącznik 1 (topole).doc (DOC, 15.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-11-30 11:35:06 15.KB 31 razy
2 2016grudzień_Umowa_wycinka(topole).doc (DOC, 456KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-11-30 11:35:20 456KB 29 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 30-11-2016 11:35:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 30-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 30-11-2016 11:35:44