Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

AQUALIFT: Dostawa leasing operacyjny ciągnika rolniczego na potrzeby Zamawiającego

Numer sprawy: TM/08/ZOiZ/16

Miejscowość, 2016-12-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/08/ZOiZ/16. Nazwa zadania: Dostawa leasing operacyjny ciągnika rolniczego na potrzeby Zamawiającego

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego                             Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o

Adres zamawiającego                              Bolesława Chrobrego 24A

Kod Miejscowość                                     64-400 Międzychód

Telefon:                                                     957482042

Faks:                                                           957482043

adres strony internetowej                     www.miedzychod.pl/bip

adres poczty elektronicznej                   sekretariat@aqualift.co

Godziny urzędowania:                            od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.miedzychod.pl/bip

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa zadnia: Dostawa leasing operacyjny ciągnika rolniczego na potrzeby Zamawiającego.

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga przedstawienia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

Jeśli opis nie wskazuje inaczej podane parametry są parametrami minimalnymi.

CIĄGNIK ROLNICZY

Ciągnik musi być fabrycznie nowy, nie poddawany żadnym naprawom, pochodzić z produkcji w 2015 lub 2016 r. oraz winien spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Winien również posiadać komplet dokumentów wymaganych do rejestracji.

1.            Maszyna fabrycznie nowa

2.            Rok produkcji 2015 lub 2016

3.            Napęd na 4 koła

4.            Moc znamionowa: od 60 KM do 70 KM

5.            Silnik S 8000, pojemność 2930 cm3, Intercooler, turbosprężarka, 3 cylindry po 2 zawory na cylinder

6.            Norma emisji TIER 3. Mechaniczny wtrysk paliwa

7.            Skrzynia biegów: w pełni zsynchronizowana, 4 biegi, 3 zakresy. Max prędkość w zależności od grupy. Liczba przełożeń: 12 x 12. Synchro Shuttle - Rewers przy kierownicy

8.            Przednia oś: napęd na 4 koła

9.            Tylna oś: elektrohydrauliczne załączanie blokady mechanizmu różnicowego

10.          Hydraulika: maksymalny udźwig na końcówkach kulistych 3000,00 kg. Udźwig w odległości 610 mm, 2260 kg (w całym zakresie)

11.          Kabina z oknem dachowym, siedzenia pasażera, klimatyzacja

12.          WOM: 540/540E Obr/min

13.          Wymiary: rozstaw osi 2180 - 2250 mm, długość 4100 - 4170 mm, szerokość 1935 - 2372 mm

14.          Wyposażenie standardowe:

a.             Pogrzewacz paliwa

b.            Polska instrukcja obsługi

c.             Pionowa rura wydechowa

d.            Wspornik hak + obciążniki 6x45 kg (452 kg)

e.            Gniazdo 40A

f.             Tylna wycieraczka

g.             Światło ostrzegawcze

h.            Górny przesuwny zaczep

i.              TUZ z szybkozłączami

j.              Zbiornik na paliwo 110 litrów

15.          Wyposażenie dodatkowe:

a.             Przedni TUZ z dodatkową parą złącz hydraulicznych

b.            Sterowanie za pomocą joystica

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

16700000-2         Ciągniki

66114000-2         Usługi leasingu operacyjnego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia  do 29.12.2016 rok

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)    nie podlegają wykluczeniu;

2)    spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)            posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

2)            sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3)   zdolności technicznej lub zawodowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1,2,3,4 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

IX. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis, wzór

uwagi

1

Cena

80,00%

P1 = (C min/C max) x 85 pkt.

Gdzie:

C min  - najniższa cena całkowita spośród badanych ofert

C max – cena całkowita oferty badanej

P 1 – liczba punktów badanej oferty w kryterium cena

 

2

Termin dostawy

20,00%

  1. Za dostawę przedmiot zamówienia w terminie do 29.12.2016 rok maksymalna liczba punktów.
  2. Za każdy dzień opóźnienia dostawy przedmiotu zamówienia minus 1 pkt. jednak nie więcej niż 20.

 

           

XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 16-12-2016 do godz. 11:00 składania ofert

w siedzibie zamawiającego

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o

Bolesława Chrobrego 24A

64-400 Międzychód

Pokój sekretariat                      

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 363034-2016. Data zamieszczenia 2016-12-09

 

____________________________________

Wojciech Danielczak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 swiz.doc (DOC, 174KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-09 10:12:44 174KB 73 razy
2 załacznik nr 1.doc (DOC, 44KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-09 10:13:09 44KB 65 razy
3 załącznik nr 2.doc (DOC, 50KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-09 10:13:17 50KB 72 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 wyjaśnienia do swiz 1.doc (DOC, 35.KB) 2016-12-12 10:40:44 35.KB 299 razy
2 wyjaśnienia do swiz 2.doc (DOC, 28.KB) 2016-12-13 12:21:20 28.KB 273 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z sesji otwarcia.pdf (PDF, 888KB) 2016-12-19 09:24:07 888KB 328 razy
Udzielenie zamówienia
1 Unieważnienie postępowania.jpg (JPG, 704KB) 2016-12-20 11:36:58 704KB 307 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 09-12-2016 10:12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 09-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 20-12-2016 11:36:58