Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

AQUALIFT: Przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 500mm PVC-U SN8 z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury wraz z studniami kanalizacyjnymi.

Miejscowość, 2016-12-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/09/ZWiK/16.

Nazwa zadania: Przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 500mm PVC-U SN8 z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury wraz z studniami kanalizacyjnymi

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) MSK AQUALIFT Sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego                      MSK AQUALIFT Sp. z o.o

Adres zamawiającego                        Bolesława Chrobrego 24A

Kod Miejscowość                                 64-400 Międzychód

Telefon:                                                   957482042

Faks:                                                          957482043

adres strony internetowej               www.miedzychod.pl/bip

adres poczty elektronicznej            sekretariat@aqualift.co

Godziny urzędowania:                       7:30 do 15:000

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 www.miedzychod.pl/bip

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Projektowany kolektor Fi 500 PVC-U SN8 należy połączyć z istniejąca kanalizacja sanitarna poprzez nabudowanie na istniejącej sieci studni betonowych Fi 1,2m beton C35/45. Miejsca włączenia -studnie S1 i S4 oznaczono na rysunku nr 1. Przebudowę kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. W skład tak zaplanowanego systemu wchodzi system kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury oraz studnie kanalizacyjne Fi 1,2m beton C35/45. Rury PVC-U gwarantują wysoki stopień szczelności i zabezpieczają przed infiltracja wody gruntowej i ścieków oraz spełniają wymogi dla średniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada pełny asortyment kształtek (trójniki, łuki, nasuwki), przejść szczelnych, oraz łączniki z innymi materiałami. Kanalizacje zaprojektowano z rur i kształtek Fi500mm PVC-U klasy S (SN8), do kanalizacji zewnętrznej, z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury. Kolektor sanitarny grawitacyjny uzbrojony będzie w studzienki betonowe (beton C35/45) Fi 1200 prefabrykowane.

Studnie betonowe Fi 1200 prefabrykowane wykonane wg normy DIN 4034, Cześć I z gotowa kineta, przejściami szczelnymi i stopniami złazowymi żeliwnymi (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211) zamocowanymi mijankowo w dwóch rzędach w odległości pionowej 250-300mm oraz w odległości poziomej osi stopni 272mm. Stopnie włazowe wykonane z żeliwa szarego i zabezpieczone powłoka z tworzywa. Kręgi betonowe łączone na uszczelki stożkowe naciągane odporne na agresywne działanie ścieków. Połączenia kręgów spoinowane od wewnątrz i zewnątrz. Właz żeliwny z wypełnieniem betonowym min C35/45 niewentylowane, typu ciężkiego o nośności P=40 ton z wkładka gumowa, o wysokości min. 14 cm. Na terenach zielonych i nieutwardzonych właz podnieść min. 5 cm ponad teren. Studnie wykonane z betonu C35/45, zbrojone stalowe AIII34GS.

Kanalizacje projektuje sie w ciągu pieszym zlokalizowanym na terenie działki 630 oraz na terenie działki 288/4. Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez nabudowanie studni kanalizacyjnej S1 i S4 na istniejącym rurociągu Fi500mm. Projektowana kanalizacje sanitarna należy dostosować do rzeczywistych spadków i zagłębień kanałów.

Na odcinku S2-S3 brak jest wymaganego przykrycia kanału, dlatego też  istniejący teren należy podnieść do rzędnej 34,00m. Całość ciągu pieszego (działka 630) należy zniwelować i dostosować do nowej rzędnej, tak aby uzyskać swobodny spad terenu w kierunku jeziora miejskiego.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek szczegółowo zapoznać sie z dokumentacja geotechniczna, która stanowi załącznik do projektów wykonawczych omawianego zadania

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

30 dni od podpisania umowy

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)    nie podlegają wykluczeniu;

2)    spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

  1. działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
  2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -polisa odpowiedzialności cywilnej na minimum 500000,00 zł.

  1. zdolności technicznej lub zawodowej,

wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -kierownik budowy o specjalności instalacje sanitarne.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

6)  oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

7) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

9) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

10)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

11) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

12)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

IX. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Sposób obliczenia

  1.  

Cena

70

C = (C min/C o) x 70 pkt.

gdzie:

C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł)

  1.  

Termin realizacji

30

T = ((T max - To) / (T max - Tmin)) x 30 pkt.

gdzie:

T o - termin realizacji zadeklarowany w ofercie ocenianej 

T min. - najkrótszy termin realizacji spośród złożonych ofert

T max - najdłuższy termin realizacji spośród złożonych ofert

 

XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 09.01.2017 do godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego

MSK AQUALIFT Sp. z o.o

Bolesława Chrobrego 24A

64-400 Międzychód

Sekretariat I piętro

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 370336-2016. Data zamieszczenia 2016-12-20

____________________________________

Wojciech Danielczak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 swiz.doc (DOC, 180KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-20 11:39:58 180KB 219 razy
2 załącznik nr 1.doc (DOC, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-20 11:40:08 40.KB 183 razy
3 załącznik nr 2.doc (DOC, 64KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-20 11:40:15 64KB 242 razy
4 załącznik nr 3.doc (DOC, 46KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-20 11:40:22 46KB 207 razy
5 kosztorys ofertowy przedmiar.pdf (PDF, 105KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-20 11:40:32 105KB 227 razy
6 Projekt PDF.7z (7Z, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-20 11:40:46 10.MB 225 razy
7 STWIOR.pdf (PDF, 412KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-12-20 11:40:55 412KB 226 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia.doc (DOC, 30KB) 2017-01-09 12:41:33 30KB 422 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze.doc (DOC, 40.KB) 2017-01-26 08:19:45 40.KB 349 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 20-12-2016 11:39:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 20-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 26-01-2017 08:19:45