Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe Dotyczące kompleksowej obsługi gastronomicznej i handlowej imprezy plenerowej wraz ze sprzedażą napojów alkoholowych, organizowanej przez Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie  na terenie ? Plac Kościuszki.

Zapytanie ofertowe  z dnia 21.03.2016r.

dot. kompleksowej obsługi gastronomicznej i handlowej

imprezy plenerowej  „ Dębowa majówka”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące kompleksowej obsługi gastronomicznej i handlowej imprezy plenerowej wraz ze sprzedażą napojów alkoholowych, organizowanej przez Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie  na terenie – Plac Kościuszki.

I.         ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie

Plac Kościuszki 9

64-400 Międzychód

tel. 95 748 26 02 

e-mail: kontakt@cakmiedzychod.pl

 

II.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie przez Zamawiającego, w zamian za wynagrodzenie zaoferowane przez Wykonawcę, nie mniejsze niż kwota 2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 brutto)  wyłączności na kompleksową obsługę  gastronomiczną i handlową imprezy plenerowej wraz ze sprzedażą alkoholu organizowanej przez Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie  na terenie – Plac Kościuszki.

II.2. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmie wyłączność na obsługę gastronomiczną i handlową w dniach:

1)      01-03 maja 2016 r.,

a)początek imprezy dnia 01 maja 2016 r. o godz. 1500, gotowość do świadczenia obsługi gastronomicznej i handlowej od godz. 1300, zakończenie imprezy o godz. 2300, dnia 01 maja 2016;

b) początek imprezy dnia 02 maja 2016 r. o godz. 1600, gotowość do świadczenia obsługi gastronomicznej i handlowej od godz. 1300, zakończenie imprezy o godz. 2300,  dnia 02 maja 2016,

c) początek imprezy dnia 03 maja 2016 r. o godz. 1600, gotowość do świadczenia obsługi gastronomicznej i handlowej od godz. 1300, zakończenie imprezy o godz. 2000,  dnia 03 maja 2016

II.3. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następującym miejscu:

Plac Kościuszki w Międzychodzie

II.4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej następujące standardy obsługi gastronomicznej:

  1. Wyposażenie ogródków gastronomicznych w ławy, stoły, parasole oraz nalewaki typu roll-bar w ilości nie mniej niż: miejsca siedzące dla co najmniej 500 osób, w tym co najmniej 25 parasoli, 50 ław, 100 ławek oraz odpowiednią liczbę  nalewaków typu roll-bar; duży namiot

2)      Wyposażenie ogródków gastronomicznych -  stanowiska gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie obejmującym co najmniej:

a)      potrawy z grilla (kiełbaski, karkówka, szaszłyki, steki itp.);

b)      hot-dogi, hamburgery, zapiekanki, frytki;

c)      zestawy obiadowe, sałatki;

d)     ciepłe napoje;

e)      napoje bezalkoholowe;

f)       napoje alkoholowe o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo w kubkach; piwo niszowe

g)      gofry;

h)      wata cukrowa;

i)        pop-corn.

            Wyposażenie stoisk handlowych – stoiska handlowe o zróżnicowanym asortymencie:

  1. zabawki,
  2. balony,
  3. dmuchańce,
  4. oraz inne

1.      Realizacja zamówienia przy wykorzystaniu odpowiednio wykwalifikowanej i przeszkolonej kadry wykazującej się wysoką kulturą osobistą i schludnym wyglądem oraz odpowiednimi badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych (w tym w szczególności osoby pracujące w styczności z żywnością powinny posiadać  określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych   u ludzi  orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby).

2.      Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca biorąc  pod uwagę charakter imprezy. Ceny sprzedawanych produktów ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.

3.      Wykonawca zobowiązany będzie do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

4.      Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi punktów gastronomicznych i handlowych w trakcie trwania imprez oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru, a także do zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na odpady przy stoiskach wydawania posiłków i bieżącego ich opróżniania oraz usunięcia odpadów na własny koszt po zakończeniu danej imprezy.

5.      Wykonawca zobowiązuje się do wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych.

6.      Wykonawca zobowiązany do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych i innych (kuchnie, grille, przyczepy gastronomiczne, chłodnie itp.).

7.      Wykonawca zobowiązuje się uzyskać we własnym zakresie i w odpowiednim czasie wszelkie zezwolenia niezbędne do wykonania niniejszej umowy    (w tym w szczególności zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych). 

III.             WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

O obsługę gastronomiczną imprez organizowanych przez Centrum Animacji Kultury  w Międzychodzie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)      złożą ofertę zgodną z zakresem niniejszego zapytania i na zasadach w nim przewidzianych;

2)      posiadają doświadczenie w obsłudze gastronomicznej co najmniej dwóch imprez plenerowych zorganizowanych w terminie nie wcześniejszym niż od lipca 2013 r., przy czym w przynajmniej jednej z tych imprez uczestniczyło co najmniej 1 000 osób -  potwierdzone odpowiednimi referencjami;

3)      posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem niniejszego zapytania;

4)      znajdują się w sytuacji organizacyjnej, ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5)   posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, ważne w okresie wykonywania zadań objętych niniejszym zapytaniem.  

IV.             OFERTA

IV.1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1)      Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

2)      Oferta i wszelkie oświadczenia i załączniki do oferty muszą określać co najmniej: imię, nazwisko lub firmę oferenta, jego adres oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta;

3)      Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie przy użyciu niezmywalnego atramentu. Treść oferty musi odpowiadać treści formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

4)      Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie (nie wolno używać korektora) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę oraz dodatkowo opatrzone datami ich dokonania.

5)      Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu z napisem „Oferta - Kompleksowa obsługa  gastronomiczna i handlowa  imprezy plenerowej „Dębowa majówka” wraz ze sprzedażą alkoholu organizowanej przez Centrum Animacji Kultury. Wszelkie elementy oferty nie opakowane w sposób określony powyżej nie będą brane pod uwagę podczas otwarcia ofert i oceny ofert.

6)      Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane oraz złączone w sposób trwały.

7)      Wszystkie koszty związane z opracowaniem i dostarczeniem oferty obciążają Oferenta.

8)      Wszelkie załączniki do oferty powinny zostać doręczone w oryginałach lub w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

 

 IV.2. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

Do oferty przygotowanej zgodnie z postanowieniami pkt IV.1. powyżej należy dołączyć:

1)      oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu potencjałem technicznym i ludzkim;

2)      referencje potwierdzające doświadczenie w obsłudze gastronomicznej imprez plenerowych (min. 2 imprezy - zgodnie z postanowieniami pkt III ppkt 2 powyżej);

3)      odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

4) ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności w okresie, w którym wykonywane będzie zamówienie;

6)      stosowne pełnomocnictwa, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wzywania Wykonawców do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

 

IV.3. POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCE OFERTY

1)      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

2)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (tj. ofert na realizację jednego lub niektórych z zadań, o których mowa w pkt. II.2).

 

V.                MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1)      Oferty należy złożyć w sekretariacie Centrum Animacji Kultury , ul. Pl. Kościuszki 9, 64-400 Międzychód  do dnia 08 kwietnia 2016 do godz. 1200. Oferty można składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty, kuriera itp. przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie będą zwracane oferentom bez ich otwierania.

2)      Otwarcie ofert i wybór oferenta odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2016 roku o godz. 900 w siedzibie Centrum Animacji Kultury , ul. Pl. Kościuszki 9, 64-400 Międzychód 

3)   Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny jak również zakończenia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

 

VI.             WYBÓR OFERTY

1)      Wyboru oferty dokona komisja powołana przez Zamawiającego.

2)      Jedynym kryterium wyboru oferty będzie wysokość wynagrodzenia zaoferowanego Zamawiającemu przez Wykonawcę w zamian za udzielenie wyłączności na obsługę gastronomiczną i handlową imprezy organizowanej przez Zamawiającego.

4)      W przypadku, gdy oferta będzie dotknięta brakami formalnymi, Zamawiający wezwie oferenta do uzupełnienia braków formalnych oferty w terminie nie dłuższym niż 3 dni pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpoznania. Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia oferty bez rozpoznania bez wzywania do uzupełnienia jej braków formalnych, jeżeli w postępowaniu złożono oferty korzystniejsze, niepodlegające odrzuceniu.

5)      Oferty niespełniające wymagań określonych w niniejszym zapytaniu, tj. posiadające braki, których nie da się usunąć, oraz oferty w których nie wskazano wynagrodzenia dla Zamawiającego podlegają odrzuceniu bez wzywania do usunięcia braków formalnych.

6)      W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert zawierających taką samą wysokość wynagrodzenia, Zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli takie oferty do przedłożenia ofert dodatkowych w terminie 2 dni roboczych.

 

VII.          POSTĘPOWANIE PO WYBORZE OFERTY

1)      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym oferentów, którzy złożyli oferty oraz udostępni tę informację na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Międzychód (http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=miedzychod/

2)      Umowa z oferentem, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3)      Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w terminie podanym w pkt VII ppkt. 2, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny

VIII.       Informacje dodatkowe:

1)      Podczas trwania imprez czynne mogą być sklepy spożywczo-przemysłowe zlokalizowane w  okolicach odbywających się imprez, w których dopuszcza   się sprzedaż napojów alkoholowych i bezalkoholowych bez możliwości spożywania na miejscu.

2) Zamawiający informuje, że w ramach imprezy prezentowana będzie wystawa lokalnych rękodzielników.

Międzychód, dn. 21.03.2016r.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załącznik nr 1.docx (DOCX, 20.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-03-21 14:25:44 20.KB 3 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 21-03-2016 14:25:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 21-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 21-03-2016 14:25:44