Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przetarg ZOEiAO: Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu "Kompleksowy program rozwoju dla Szkół w Gminie Międzychód" 2018-11-22 08:41:53 Minął termin składania ofert
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzychód 2018-11-15 08:54:09 Minął termin składania ofert
Ochotnicza Straż Pożarna w Zatomiu Nowym: Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Zatomiu Nowym 2018-10-02 10:33:50 Minął termin składania ofert
Gmina Międzychód: Usługa ubezpieczenia Gminy Międzychód oraz jednostek organizacyjnych 2018-09-10 12:07:59 Minął termin składania ofert
ZOEiAO: Doposażenie pracowni przyrodniczych szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód w ramach projektu "Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód" 2018-08-06 15:19:51 Minął termin składania ofert
Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych Gminy Międzychód 2018-07-02 16:34:26 Minął termin składania ofert
ZOEiAO: Doposażenie pracowni przyrodniczych szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód w ramach projektu Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód 2018-07-05 11:01:51 Minął termin składania ofert
Modernizacja sieci informatycznej i sieci elektrycznej w budynku Urzędu 2018-07-16 16:08:18 Minął termin składania ofert
Doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód w ramach projektu Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód 2018-06-19 16:15:28 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Kolno - Sady - Zatom Stary wraz z odwodnieniem. 2018-06-12 11:15:47 Minął termin składania ofert
Przetarg ZOEiAO: Dostawa autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód w ramach projektu Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód 2018-06-04 13:30:29 Minął termin składania ofert
Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Cmentarnej w Międzychodzie 2018-04-19 11:23:52 Minął termin składania ofert
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Kamionnej - utwardzenie terenu wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej. 2018-04-11 07:58:31 Minął termin składania ofert
Budowa dróg Oś. Słowiańskie w m. Bielsko - IV etap 2018-03-08 09:10:54 Minął termin składania ofert
Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie 2018-02-13 15:01:32 Minął termin składania ofert
Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty: DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z OPIEKĄ NA TERENIE GMINY MIĘDZYCHÓD 2017-12-18 08:43:06 Minął termin składania ofert
Budowa przyłącza kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Łowyń 2017-12-28 08:04:30 Minął termin składania ofert
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzychód 2017-11-22 08:45:19 Minął termin składania ofert
Energooszczędne oświetlenie na terenie Miasta i Gminy Międzychód 2017-11-03 08:27:47 Minął termin składania ofert
Gmina Międzychód: Budowa przedszkola publicznego przy Zespole Przedszkoli nr 1 - ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie 2017-09-26 09:17:12 Minął termin składania ofert
Gmina Międzychód: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Międzychód obejmującej następujące zadania: A. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Dzięcielin. B. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej Kamionna-Dzięcielin-Międzychód odcinek 1. 2017-09-20 08:46:21 Minął termin składania ofert
Gmina Międzychód: Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Zespole Szkół "Dwójka" w Międzychodzie 2017-09-21 09:02:55 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej Kamionna - Dzięcielin - Międzychód - odcinki 2 - 8 2017-09-01 08:26:13 Minął termin składania ofert
Gmina Międzychód: Budowa nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie. 2017-08-29 10:18:59 Minął termin składania ofert
Gmina Międzychód: Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Zespole Szkół "Dwójka" w Międzychodzie 2017-08-21 09:41:59 Minął termin składania ofert
Gmina Międzychód: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Międzychód obejmującej następujące zadania: A. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Dzięcielin. B. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej Kamionna-Dzięcielin-Międzychód odcinek 1. 2017-08-17 14:26:54 Minął termin składania ofert
Gmina Międzychód: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Kamionnej 2017-08-23 11:10:38 Minął termin składania ofert
Przebudowa części budynku Urzędu - I etap modernizacja łazienek 2017-08-02 11:20:19 Minął termin składania ofert
Przebudowa części budynku Urzędu - I etap modernizacja łazienek 2017-07-07 07:44:01 Minął termin składania ofert
Budowa infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Mierzyn 2017-07-07 07:48:27 Minął termin składania ofert
Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim 2017-07-07 07:46:40 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Międzychód, na urządzeniach stanowiących własność ENEA oświetlenie sp. z o.o., rozumianej jako: zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych w szczególności ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie administracyjnym Zamawiającego za pomocą urządzeń stanowiących majątek Wykonawcy 2017-05-29 16:30:16 Minął termin składania ofert
Przebudowa części budynku Urzędu I etap modernizacja łazienek. 2017-06-13 09:54:52 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Międzychód 2017-06-21 09:12:38 Minął termin składania ofert
Budowa dróg Oś. Słowiańskie w miejscowości Bielsko - III etap 2017-06-09 08:27:05 Minął termin składania ofert
Przetarg ZOEiAO: Przedszkole Bajka w Bielsku: REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZESPOLE PRZEDSZKOLI NR 1 W MIĘDZYCHODZIE 2017-05-30 08:56:33 Minął termin składania ofert
Remont budynku przedszkola w Zespole Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie 2017-05-18 15:24:10 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w ramach zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i integrowanie mieszkańców wsi oraz turystów poprzez budowę siłowni zewnętrznych na obszarach wiejskich (w m. Zatom Nowy, Zatom Stary, Mokrzec, Kaplin, Radgoszcz, Mierzyn, Piłka, Muchocin, Gorzycko Stare i Dzięcielin). 2017-04-21 09:45:32 Minął termin składania ofert
Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głażewo - Łowyń, Etap I 2017-04-27 09:13:39 Minął termin składania ofert
Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyń pełniącej funkcję obwodnicy 2017-03-21 10:46:00 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju napędowego (ON) i benzyny bezołowiowej (PB95) do pojazdów Gminy Międzychód w 2017 r. 2017-01-02 09:39:57 Minął termin składania ofert
AQUALIFT: Przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 500mm PVC-U SN8 z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury wraz z studniami kanalizacyjnymi. 2017-01-26 08:19:45 Minął termin składania ofert
AQUALIFT: Dostawa leasing operacyjny ciągnika rolniczego na potrzeby Zamawiającego 2016-12-20 11:36:58 Minął termin składania ofert
DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z OPIEKĄ NA TERENIE GMINY MIĘDZYCHÓD 2016-12-05 12:16:12 Minął termin składania ofert
AQUALIFT: dostawa paliw: benzyny bezołowiowej 95 dla urządzeń będących na wyposażeniu (tankowanie od kanistrów) Zamawiającego oraz oleju napędowego dla samochodów będących własnością MSK AQUALIFT Spółka z o.o., polegająca na umożliwieniu Zamawiającemu tankowania ww. paliwa. 2016-12-06 13:29:54 Minął termin składania ofert
Przebudowa nawierzchni chodników w Międzychodzie przy  ul. Zewnętrznej i Spichrzowej.  2016-11-10 13:45:16 Minął termin składania ofert
AQUALIFT: Remont sieci zewnętrznych w obrębie Stacji Uzdatniana Wody w Międzychodzie 2016-10-03 13:27:50 Minął termin składania ofert
AQUALIFT: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami ul. Zagrodowa 64-400 Międzychód 2016-08-19 16:45:04 Minął termin składania ofert
AQUALIFT: Budynek mieszkalny wielorodzinny klatka C i D - wykonanie instalacji wewnętrznych, podłoża pod posadzki, tynki wewnętrzne 2016-07-29 13:48:50 Minął termin składania ofert
Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy plaży nad jez. Mierzyńskim. 2016-09-15 11:03:45 Minął termin składania ofert
Przetarg Aqualift: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej ul. Zagrodowa w Międzychodzie 2016-07-29 14:46:43 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja terenu przy ul. Langowicza w Międzychodzie budowa parkingu. 2016-06-17 09:00:24 Minął termin składania ofert
Przebudowa nawierzchni chodników w Międzychodzie przy ul. Iczka i ul. Rolnej 2016-06-08 09:12:01 Minął termin składania ofert
MOSTiR sp. z o.o.: PISEMNY  PRZETARG  NIEOGRANICZONY na  sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie zespołu domków letniskowych w Mierzynie, gmina Międzychód, powiat Międzychód, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 637 o pow. działki 1.662m2. 2016-05-09 17:55:22 Minął termin składania ofert
MOSTiR sp. z o.o.: PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie zespołu domków letniskowych w Mierzynie, gmina Międzychód, powiat Międzychód, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 579/2 o, pow. działki 761,00m2. 2016-05-09 17:51:06 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opieką na terenie Gminy Międzychód. 2016-05-17 13:55:25 Minął termin składania ofert
Międzychód: Budowa Sali szkoleniowej dla strażaków OSP w budynku świetlicy wiejskiej w m. Radgoszcz Etap I. 2016-05-04 08:34:07 Minął termin składania ofert
Budowa drogi zbiorczej południowo zachodniej ˝obwodnicy˝ Międzychodu - III etap Budowa nawierzchni ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem. 2016-05-16 14:01:15 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż urządzeń na Place zabaw w miejscowościach (Mokrzec, Kaplin, Radgoszcz, Mierzyn, Piłka), w ramach zadania: ˝Dzieci przyszłością naszą i naszych miejscowości˝. 2016-03-04 17:04:59 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Remiszewskiej w Międzychodzie. 2016-02-26 16:37:49 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych w   zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Międzychód  w roku 2016. 2016-01-05 09:23:32 Minął termin składania ofert