Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Badania jakości wody - jezioro Mierzyńskie Maciej Żurkowski 2018-08-01 13:24:06 edycja dokumentu
Ewidencje miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli Maciej Żurkowski 2018-07-31 08:17:09 dodanie dokumentu
Badania jakości wody - jezioro Mierzyńskie Maciej Żurkowski 2018-07-31 08:11:28 dodanie dokumentu
LXII/569/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Gorzyń, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. Maciej Żurkowski 2018-07-27 10:30:03 dodanie dokumentu
LXII/570/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-07-27 10:27:58 dodanie dokumentu
LXII/571/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023 Maciej Żurkowski 2018-07-27 10:25:47 dodanie dokumentu
LXII/572/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/454/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 24 do m. Skrzydlewo na długości 500m Maciej Żurkowski 2018-07-27 10:24:03 dodanie dokumentu
Sprawozdania za II kw.2018 r. Maciej Żurkowski 2018-07-27 10:06:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.32.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. Maciej Żurkowski 2018-07-26 10:15:19 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr OG.0050.32.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. Maciej Żurkowski 2018-07-26 10:15:06 edycja dokumentu
ZOEiAO: Doposażenie pracowni przyrodniczych szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód w ramach projektu "Kompleksowy program rozwojowy dla Szkół w Gminie Międzychód" Maciej Żurkowski 2018-07-26 07:31:31 dodanie dokumentu
Informacja o wycince - wniosek użytkownik wieczysty Maciej Żurkowski 2018-07-25 10:09:15 edycja dokumentu
Informacja o wycince - wniosek użytkownik wieczysty Maciej Żurkowski 2018-07-25 10:09:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu od 02.08.2018 r. do 23.08.2018 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla obrębu Wielowieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-07-25 10:04:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu od 02.08.2018 r. do 23.08.2018 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla obrębu Wielowieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2018-07-25 10:04:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie SKO.OŚ.405.412.2017 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego Maciej Żurkowski 2018-07-24 12:56:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie SKO.OŚ.405.412.2017 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego Maciej Żurkowski 2018-07-24 12:56:19 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców- lokale mieszkalne. Jacek Paluszak 2018-07-24 10:26:31 dodanie dokumentu
Informacja o wycince - wniosek Maciej Żurkowski 2018-07-24 07:28:46 edycja dokumentu
Informacja o wycince - wniosek Maciej Żurkowski 2018-07-24 07:28:25 dodanie dokumentu
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzychód na lata 2018 - 2033 Maciej Żurkowski 2018-07-23 11:28:43 edycja dokumentu
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzychód na lata 2018 - 2033 Maciej Żurkowski 2018-07-23 11:24:38 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-07-23 09:35:12 dodanie dokumentu
Informacja o wycince - wniosek użytkownik wieczysty Maciej Żurkowski 2018-07-23 07:56:06 edycja dokumentu
Informacja o wycince - wniosek użytkownik wieczysty Maciej Żurkowski 2018-07-23 07:55:58 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej Maciej Żurkowski 2018-07-20 11:11:04 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej Maciej Żurkowski 2018-07-20 11:10:51 usunięcie dokument
Zarządzenie nr OG.0050.37.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 lipca 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-07-20 06:59:19 dodanie dokumentu
Informacje o wycince - decyzje dla Gminy Maciej Żurkowski 2018-07-20 06:57:41 edycja dokumentu
Informacje o wycince - decyzje dla Gminy Maciej Żurkowski 2018-07-20 06:57:31 dodanie dokumentu
Zakup łodzi do celów ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego Ewa Wyrembska 2018-07-18 07:32:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.38.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr OG.0050.57.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania oceny i kontroli realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Maciej Żurkowski 2018-07-16 13:45:59 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z LXI SESJI RMM z dnia 29 czerwca 2018 r. Agnieszka Kasińska 2018-07-16 13:04:44 dodanie dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2018-07-13 10:54:10 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.16.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające skład komisji ds. oceny przydatności mienia Maciej Żurkowski 2018-07-10 14:50:32 dodanie dokumentu
LXI/568/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom Gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 14:01:30 dodanie dokumentu
LXI/567/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 14:01:01 dodanie dokumentu
LXI/566/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Młyńskim w Kaplinie. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 14:00:38 dodanie dokumentu
LXI/565/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 14:00:09 dodanie dokumentu
LXI/564/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia dotacji z budżetu gminy Międzychód na prace konserwatorskie przy ambonie klasycystycznej w budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Lewicach. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:59:38 dodanie dokumentu