Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr działalności regulowanej Maciej Żurkowski 2018-07-20 11:10:51 usunięcie dokument
Zarządzenie nr OG.0050.37.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 lipca 2018r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-07-20 06:59:19 dodanie dokumentu
Informacje o wycince - decyzje dla Gminy Maciej Żurkowski 2018-07-20 06:57:41 edycja dokumentu
Informacje o wycince - decyzje dla Gminy Maciej Żurkowski 2018-07-20 06:57:31 dodanie dokumentu
Zakup łodzi do celów ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego Ewa Wyrembska 2018-07-18 07:32:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.38.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr OG.0050.57.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania oceny i kontroli realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Maciej Żurkowski 2018-07-16 13:45:59 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z LXI SESJI RMM z dnia 29 czerwca 2018 r. Agnieszka Kasińska 2018-07-16 13:04:44 dodanie dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2018-07-13 10:54:10 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.16.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające skład komisji ds. oceny przydatności mienia Maciej Żurkowski 2018-07-10 14:50:32 dodanie dokumentu
LXI/568/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom Gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 14:01:30 dodanie dokumentu
LXI/567/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 14:01:01 dodanie dokumentu
LXI/566/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Młyńskim w Kaplinie. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 14:00:38 dodanie dokumentu
LXI/565/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 14:00:09 dodanie dokumentu
LXI/564/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia dotacji z budżetu gminy Międzychód na prace konserwatorskie przy ambonie klasycystycznej w budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Lewicach. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:59:38 dodanie dokumentu
LXI/563/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dopłaty do 1m3 oczyszczanych ścieków z gospodarstw domowych nie włączonych do systemu kanalizacji sanitarnej. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:59:15 dodanie dokumentu
LXI/562/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dopłaty do 1m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi przez Miejską Spółkę Komunalną AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:58:51 dodanie dokumentu
LXI/561/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych oznaczonych numerem 127/4 i 1566/2 obręb Międzychód, stanowiących własność Gminy Międzychód na okres 10 lat. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:58:26 dodanie dokumentu
LXI/560/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:58:01 dodanie dokumentu
LXI/559/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:57:34 dodanie dokumentu
LXI/558/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Łowyńskim w Łowyniu. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:57:07 dodanie dokumentu
LXI/557/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, specjalistów prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz pomocą psychologiczno - pedagogiczną, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Międzychód. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:56:24 dodanie dokumentu
LXI/556/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:55:48 dodanie dokumentu
LXI/555/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:55:05 dodanie dokumentu
LXI/554/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bielsko, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. Agnieszka Kasińska 2018-07-06 13:50:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.36.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-07-05 14:15:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.15.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodu Maciej Żurkowski 2018-07-05 14:06:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2018-07-05 14:03:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.32.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. Maciej Żurkowski 2018-07-05 07:31:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.31.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Maciej Żurkowski 2018-07-05 07:29:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.35.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Arlety Kuczyńskiej na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 6 lipca 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-07-04 11:49:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.34.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Anny Trawińskiej na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 6 lipca 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-07-04 11:47:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.33.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego p. Lucyny Kuski na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 6 lipca 2018 r. Maciej Żurkowski 2018-07-04 11:46:39 dodanie dokumentu
Regulamin organizacyjny Maciej Żurkowski 2018-07-03 08:59:54 edycja dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2018-07-03 08:28:58 edycja dokumentu
Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2018-07-02 16:34:26 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIĘDZYCHODU O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ nr RKS.6220.4.2018 Maciej Żurkowski 2018-07-02 08:46:35 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIĘDZYCHODU O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ nr RKS.6220.2.2018 Maciej Żurkowski 2018-07-02 08:45:03 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIĘDZYCHODU O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ nr RKS.6220.16.2017 Maciej Żurkowski 2018-07-02 08:43:39 dodanie dokumentu
Regulamin organizacyjny Maciej Żurkowski 2018-06-29 09:22:31 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.14.2018 Burmistrza Międzychodu z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające Regulamin organizacyjny, Regulamin pracy oraz niektóre inne zarządzenia Maciej Żurkowski 2018-06-29 09:18:22 dodanie dokumentu