Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Międzychód: Budowa Sali szkoleniowej dla strażaków OSP w budynku świetlicy wiejskiej w m. Radgoszcz Etap I.

RII. 271. 6. 2016                                                                                                    Międzychód dnia 11.04. 2016 r.

Międzychód: Budowa Sali szkoleniowej dla strażaków OSP

w budynku świetlicy wiejskiej w m. Radgoszcz – Etap I.                    

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: GMINA  MIĘDZYCHOD, ul. Marszałka Piłsudskiego 2,

        64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie, tel. 95 7488100, faks 95 7488134.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

              Budowa Sali szkoleniowej dla strażaków OSP w budynku świetlicy wiejskiej

w m. Radgoszcz – Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3)  przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu     

                 technicznego.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest            

              wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:             

Budowa Sali szkoleniowej dla strażaków OSP w budynku świetlicy wiejskiej

w m. Radgoszcz – Etap I.

 Zakres rzeczowy Etapu I w/w  zamówienia obejmuje wykonanie min.:  

 

A. wykonanie fundamentów (ręczne wykopy, wykonanie podkładów betonowych, wykonanie stopy    

     fundamentowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, przygotowanie i montaż zbrojenia, zasypanie    

     wykopu, wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi),

B. wykonanie schodów stalowych (wykonanie schodów wejściowych zewnętrznych z  konstrukcji stalowej,    

     pokrycie pomostów oraz schodów z blach żebrowanych, wykonanie i montaż balustrady schodowej,   

     mocowanie konstrukcji schodów do fundamentów),

C. wykonanie stropu żelbetowego (wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przygotowanie i montaż    

     zbrojenia elementów budowli z prętów żebrowanych o śr. 8-14 mm, wykonanie stropu żelbetowego o     

     grubości15 cm),

D. wykonanie ścian (wykucie ścian pod otwory drzwiowe oraz do kratek wentylacyjnych, obsadzenie kratek     

     wentylacyjnych, wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek    

     stalowych do INP140 mm, wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach   

     metalowych),

E. wykonanie i montaż stolarki (montaż skrzydła drzwiowego zewnętrznego, rozebranie uwarstwień

     konstrukcji dachowej, montaż okien dachowych, uzupełnienie pokrycia dachu po montażu okien),

F. roboty wykończeniowe (okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie pojedynczym,    mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD, wykonanie izolacji cieplnej i    przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej o gr.15 cm  poziome układane na sucho – jedna warstwa),

Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w przedmiarze robót, projekcie budowlanym  oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącym załączniki do SIWZ.

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczy całości zadania inwestycyjnego. 

Przygotowując ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia tj.  etapu I – go,  należy odnieś się do zapisów dotyczących wykonania i montażu schodów zewnętrznych, robót fundamentowych, wykonanie stropu żelbetowego, ścian działowych, montażu drzwi  zewnętrznych, okien dachowych , okładzin stropów płytami gipsowo-kartonowymi oraz izolacją cieplną i przeciwdźwiękową.     

Zamawiający we wszystkich miejscach opisu przedmiotu zamówienia, w których są podane nazwy własne urządzeń i materiałów określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne, jakościowe oraz wymagany standard, dopuszcza zastosowanie materiału, urządzenia, sprzętu równoważnego pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określono w dokumentacji projektowej, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy pzp należy do Wykonawcy.

II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust 1, pkt. 6 ustawy Pzp. Roboty budowlane uzupełniające stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i     polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w  trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla   zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

             45000000-7 Roboty budowlane

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

    Termin zakończenia robót budowlanych, potwierdzony zgłoszeniem przez Wykonawcę o gotowości do

       odbioru  robót  –   do dnia   31.08.2016 r.                                           

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp,     dołączonego do oferty na zasadzie spełnia-nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie  oświadczenia z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp,  dołączonego do oferty  na zasadzie spełnia-nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp,  dołączonego do oferty na zasadzie spełnia-nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w załączniku nr.4 do SIWZ,że dysponuje osobą  odpowiedzialną za  prowadzenie robót : (kierownik budowy branży budowlanej, uprawnienia  konstrukcyjno budowlane).

 Wykazana przez  Wykonawcę osoba winny posiadać wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają      obowiązek posiadania takich uprawnień.           

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

       Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

        - jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na

        sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż  200.000,00 zł.

III.3.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania  zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go  z innymi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie  dysponował  zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu  zamówienia – oryginał dokumentu.

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: zakres kto jest podmiotem, zakres zobowiązania, w jaki  sposób będzie ono wykonywane i jakiego okresu dotyczy.

Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust.2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za    szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie  złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów na zasadzie „spełnia”/ „nie spełnia”.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać    odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 i brak  podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt.4 ustawy,  na  zasoby innych podmiotów przekłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

     Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej     

     Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania     

     potwierdzający, że:

*      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

         przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o     

         udzielenie zamówienia albo składania ofert.

*       Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16     

      lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do

      grupy kapitałowej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-          wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

     CENA                                                                        90 %             -  90 pkt.

     OKRES GWARANCJA JAKOŚCI                        10 %     -  10 pkt.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w Rozdz. XVI SIWZ, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.miedzychod.pl
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem Zamawiającego podany w pkt.I.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:     

             28.04.2016 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w     

             Międzychodzie  ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód - pokój nr  101 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.4.18) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 11.04.2016 r.

BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

KRZYSZTOF  WOLNY

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 182KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-20 10:36:11 182KB 16 razy
2 Załączniki nr 1-6.doc (DOC, 85KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-20 10:36:28 85KB 42 razy
3 Załącznik nr 7.doc (DOC, 98KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-20 10:37:02 98KB 23 razy
4 Załącznik nr 8.zip (ZIP, 63.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-20 10:37:57 63.KB 15 razy
5 Załącznik nr 9.zip (ZIP, 975KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-20 10:38:39 975KB 13 razy
6 Załącznik nr 10.pdf (PDF, 164KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-04-20 10:38:54 164KB 224 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 BIP Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ.doc (DOC, 33.KB) 2016-04-26 08:38:47 33.KB 516 razy
2 BIP Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ.doc (DOC, 23.KB) 2016-04-26 08:38:59 23.KB 410 razy
Wynik postępowania
1 Ogłoszenie o wyborze.doc (DOC, 26.KB) 2016-05-04 08:34:07 26.KB 428 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 20-04-2016 10:36:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 11-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 04-05-2016 08:34:07