Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie robót w zakresie mechanicznego profilowania i wałowania dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Międzychód w roku 2016.

RII.271.1. 2. 2016                                                                  Międzychód  2016-01- 04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie robót budowlanych w

zakresie mechanicznego profilowania i wałowania dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Międzychód w roku 2016.

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz.U.z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) Gmina Międzychód zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina  Międzychód
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód
www.miedzychod.pl 
gospodarkakomunalna@miedzychod.pl 
Godziny urzędowania : 8.00 - 15.00

2) Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 euro, w trybie zapytania o cenę.

3) Zakres i wielkość przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Międzychód. Przewidywany zakres rzeczowy robót wynosi -75 kmprzy średniej szerokość jezdni – 5,0 m. Podana ilość75 kmsłuży wyłącznie do porównania ofert pod względem stopnia spełnienia kryterium ceny . Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót. Wynagrodzenie płatne będzie wyłącznie za wykonany zakres robót, wskazany przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu ofertowych cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Ponadto:

- profilowanie dróg należy wykonywać równiarką tak aby zapewnić nawierzchni gruntowej odpowiednie odwodnienie a następnie należy wyprofilowany odcinek drogi zagęścić walcem, 
- przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany , w zależności od charakteru wykonywanej naprawy dokonać: usunięcia z naprawianych powierzchni zanieczyszczeń takich jak gałęzie , kamienie ; odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych , przez wykopanie rowków odwadniających ,
- nadmiar gruntu uzyskanego ze ścinania i profilowania dróg należy odwieźć poza torowisko drogowe bądź wykorzystać na pokrycie ubytków 
- po wykonaniu w/w prac należy uporządkować przyległy teren,
- zamówienie będzie realizowane etapami, w miarę potrzeb, każdorazowo na polecenie Zamawiającego,

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających art.67 ust 1, pkt. 6 ustawy Pzp. 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV - 45233142-6

4) Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2016 r. sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.

5) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym zakresie: 

  Wykonawca winien mieć zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 zamówienia na roboty o  podobnym charakterze , wartości i  zakresie co przedmiot zamówienia,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie  innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym zakresie: Wykonawca winien dysponować w pełni sprawnym  sprzętem do realizacji zamówienia tj.: równiarkę drogową 2 szt. , walec drogowy stalowy – 1 szt., walec drogowy gumowy – 1 szt.                      

/Uwaga: przy sprzęcie podano minimalną wymaganą liczbę jednostek sprzętowych/.  
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,w tym zakresie:  

  Wykonawca winien posiadać Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest   ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie   mniejszą niż 50.000 PLN.  
- złożą wypełniony formularz ofertowy .

6) Oferta winna zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy wg wzoru druku stanowiącego zał. Nr 1 do n/n ogłoszenia ,
- oświadczenie wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 2 do n/n ogłoszenia, 
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
- wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat co najmniej  2  zamówienia na roboty o podobnym charakterze ,  wartości i zakresie co przedmiot zamówienia, wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 3 do n/n   ogłoszenia.  

- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń , jakimi dysponuje Wykonawca , wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 4 do n/n ogłoszenia
- Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 50.000 PLN. 

7) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium : Cena jednostkowa za profilowanie i wałowanie1 kmdrogi

Waga: 100 %

8) Miejsce i termin składania ofert:

- w siedzibie zamawiającego

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód
Pokój nr 101 / sekretariat /
do dnia 2016-01-11 do godz. 13:00

9) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód
Pokój nr 100
dnia 2016-01-11 o godz. 13:30.

10) Sposób przygotowania oferty:

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem    

   czytelnym.
- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
- Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.
- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści zapytania ofertowego
- Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę. 
- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

-Wykonawca winien umieścić ofertę w jednej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, która będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w pkt.1 i winna posiadać oznaczenie: Oferta na mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg gruntowych na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Międzychód w 2016 roku  - nie otwierać przed godz. 13:30 dnia 11.01.2016r.

 

BURMISTRZ  MIĘDZYCHODU

KRZYSZTOF  WOLNY

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załączniki nr 1-5.doc (DOC, 92.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-05 09:03:14 92.KB 26 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 05-01-2016 09:03:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 04-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 05-01-2016 14:09:52