Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opieką na terenie Gminy Międzychód.

Międzychód: Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opieką na terenie Gminy Międzychód
Numer ogłoszenia: 114730 - 2016; data zamieszczenia: 09.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty , ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie, tel. 95 7482525, faks 95 7482525.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opieką na terenie Gminy Międzychód.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie gminy Międzychód na trasach z domu do Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Międzychodzie, Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Międzychodzie, Zespołu Szkół w Łowyniu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie, Przedszkola nr 2, nr 4 w Międzychodzie, Przedszkola w Bielsku i Łowyniu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w okresie od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2016r. Przewóz odbywać się będzie na podstawie imiennych biletów miesięcznych szkolnych w otwartej regularnej komunikacji autobusowej. Liczba uczniów dowożonych na poszczególnych trasach podana jest w SIWZ. Podana liczba uczniów jest aktualna na dzień ogłoszenia o zamówieniu i może się zmienić w okresie semestralnym, co nie stanowi podstawy do roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadają aktualną licencję, zezwolenie lub koncesję na wykonywanie określonej działalności tj. krajowego transportu drogowego osób zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm. )
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonali w latach od 2015 do 2016 roku a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech usług, których przedmiotem jest przewóz dzieci wraz z opieką o łącznej wartości co najmniej 200.000,00 złotych brutto. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku należy wypełnić dokument według wzoru stanowiącego załącznik nr 5, Do załącznika należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie tych usług, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - referencje (poświadczenie o usługach wykonywanych obecnie wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składanie ofert). Potwierdzają dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu ISO 9001 na System Zarządzania Jakością w zakresie wykonywania usług przewozu osób.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadają do wykonania zadania minimum 10 własnych autokarów o minimalnej liczbie miejsc siedzących 40, przystosowanych do przewozu uczniów ( tj. właściwie oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu rejestracyjnego oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego zaświadczenia badania technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu ( może być poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu rejestracyjnego z aktualnym wpisem badania technicznego) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Przedłożą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywanie zamówienia tj. opiekunowie i kierowcy z wymaganiami kwalifikacyjnymi do prowadzenia pojazdów ( uprawnienia kategorii D, łącznie z badaniami psychologicznymi). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią prawa jazdy Kat. D oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia poświadczającego uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca (każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną) musi złożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu wpłaty potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia. Posiadać aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Posiadać aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem opłat oraz składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu ISO 9001 na System Zarządzania Jakością w zakresie wykonywania usług przewozu osób.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Czas podstawienia autobusu zastępczego - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzychod.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty ul. Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2016 godzina 09:00, miejsce: Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty ul. Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód pokój 208/1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                  Grażyna Marcinkowska

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.docx (DOCX, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-09 17:43:44 38.KB 56 razy
2 załączniki nr 1-6.zip (ZIP, 70.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-09 17:45:13 70.KB 37 razy
Wynik postępowania
1 ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty.jpg (JPG, 139KB) 2016-05-17 13:55:25 139KB 355 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 09-05-2016 17:43:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 09-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 17-05-2016 13:55:25