Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont przepustu na zalewie rzeki Warty w m. Mierzyn

RII.271. 1. 29 .2016                                                         Międzychód  25 października 2016 r.

 

                                       

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY CENOWEJ

 

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Tekst jednolity Dz.U.z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), oraz w oparciu o obowiązujący regulamin udzielania zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty 30.000 Euro,  Gmina Międzychód  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania  pod nazwą:  Remont przepustu na zalewie rzeki Warty w m. Mierzyn .

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Międzychód
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód
www.miedzychod.pl
urzad@miedzychod.pl
Godziny urzędowania : 8.00 - 14.00

2) Określenie trybu zamówienia:  Zapytanie o cenę  o wartości szacunkowej zamówienia                    poniżej równowartości kwoty  30 000 euro.

3) Rodzaj zamówienia  - roboty budowlane

4) Zamawiający nie dopuszcza  złożenia ofert częściowych.

5) Zakres i wielkość przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych  związanych z wykonaniem zadania  pod nazwą: Remont przepustu na zalewie rzeki Warty w m. Mierzyn  , którego zakres robót obejmuje:

 

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe ( rozebranie elementów konstrukcji betonowych

   istniejącego przepustu),

- roboty ziemne  (wykopy o gł. 2,0 m ,mechaniczne wykonanie wykopu pod część przelotową

   przepustu ),

- wykonanie części przelotowej przepustu  ( wykonanie ławy fundamentowej , wykonanie części

   przelotowej przepustu rurowego dwuotworowego z rur dwuwarstwowych HDPE  SN 8 o średnicy 

   1000 mm , wykonanie głowic przepustu z betonu B-30 ),

- odwodnienie ( wykonanie grodzy drewniano – ziemnych wys. 1,5 m , igłofiltry o śr. do 50mm 

  wpłukiwane w grunt na głębokość do 4 m , pompowanie wody pompą spalinową ),

- roboty wykończeniowe ( formowanie i zagęszczenie nasypów o wys. do 3,0 m , wykonanie jezdni z gruzobetonu gr. 25 cm , umocnienie skarp darniną , zakup i montaż barier ochronnych stalowych jednostronne typ B SP-09 wraz z zakończeniem , brukowanie stożków  i  dna rowu brukowcem , uporządkowanie terenu ).

Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym oraz opisie technologicznym, stanowiącym załączniki do n/n zapytania o cenę, na podstawie których należy  wycenić wartość  robót budowlanych w/w zamówienia publicznego i wpisać do formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do Zapytania o cenę.

 

Cena wpisana do formularza ofertowego ma charakter ryczałtowy i nie ulegnie zmianie do zakończenia budowy. Przygotowując ofertę Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z przedmiarem robót oraz przeprowadzić wizję lokalną w terenie, celem zapoznania się ze stanem faktycznym obiektu objętego zamówieniem.

 

W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty budowlane i dostawy materiałów niezbędne do wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia jak również  koszty związane z organizacją placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, koszty związane z obsługą geodezyjną, koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej (5 kpl.).

 

6) Termin wykonania zamówienia:

     Termin wykonania  zamówienia  do dnia  20  grudnia 2016 r.  

      

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu z

   postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.   

- złożą wypełniony formularz ofertowy .

 

8) Oferta winna zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy wg wzoru druku stanowiącego zał. Nr 1 do n/n ogłoszenia ,
- oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy Pzp. – zał. Nr 2.do n/n ogłoszenia,

- oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23  ustawy Pzp. – zał. Nr 3 do n/n ogłoszenia.

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium :  Najniższa cena.

Waga: 100 %

 

10) Miejsce i termin składania ofert:

- w siedzibie zamawiającego

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód
Pokój nr 101 / sekretariat /


do dnia 02.11.2016 r. do godz. 12:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
Ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód
Pokój nr 100


dnia  02.11.2016 r. o godz. 12:30.

 

12)Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

13) Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do    treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

 

14) Sposób przygotowania oferty:

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim.
- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
- Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.
- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści zapytania ofertowego
- Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

-Wykonawca winien umieścić ofertę w jednej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i

adresem Wykonawcy, która będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w pkt.1

i winna posiadać oznaczenie:

„Oferta na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania:

Remont przepustu na zalewie rzeki Warty w m. Mierzyn  .

 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 02.11.2016 r. godz. 12:30”.

 

15. Pracownikiem Zamawiającego upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest 

       Wojciech Dyl tel. 95 748 8132.

 

16. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi   

       Wykonawców podając w szczególności:

       nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,   

       a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze   

       streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną   

       ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 

17) Załączniki składające się na integralną cześć oferty:

 

1. Druk oferta  -  załącznik nr 1

2. Druk oświadczenia w trybie art.22 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp. -załącznik nr 2

3. Druk oświadczenia w trybie art.24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. – załącznik nr 3

4. Przedmiar robót i kosztorys ślepy  – załącznik nr 4

5. Projekt umowy – załącznik nr 5.

6. Opis technologiczny – załącznik nr 6

7. Rysunki

 

BURMISTRZ  MIĘDZYCHODU

KRZYSZTOF  WOLNY

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załącznik nr 1-3 do zapytania - Utwardzenie terenu przy świetlicy Mierzyn.doc (DOC, 49.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-10-25 09:31:25 49.KB 49 razy
2 Kosztorys ślepy i przedmiar robót - załącznik nr 4.zip (ZIP, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-10-25 09:31:41 1.9MB 44 razy
3 Załącznik nr 5 - projekt umowa - roboty budowlane.doc (DOC, 89KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-10-25 09:31:50 89KB 47 razy
4 Opis technologiczny - załacznik nr 6.doc (DOC, 37.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-10-25 09:32:00 37.KB 48 razy
5 Załącznik nr 7 - rysunki.zip (ZIP, 176KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-10-25 09:32:14 176KB 42 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia ofert - przepust Mierzyn.pdf (PDF, 360KB) 2016-11-03 12:56:49 360KB 357 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty - przepust Mierzyn.pdf (PDF, 302KB) 2016-11-03 12:56:49 302KB 407 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 25-10-2016 09:31:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 25-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 03-11-2016 12:56:49