Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Remiszewskiej w Międzychodzie.

RII. 271. 2. 2016 Międzychód dnia 16.02. 2016 r.

Międzychód: Budowa kanalizacji deszczowej

w ul. Remiszewskiej w Międzychodzie.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: GMINA MIĘDZYCHOD, ul. Marszałka Piłsudskiego 2,

64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie, tel. 95 7488100, faks 95 7488134.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Remiszewskiej w Międzychodzie.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego.

 

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Remiszewskiej w Międzychodzie.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie min.:

 

A. roboty ziemne i przygotowawcze

- rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych - ok.334,5 m2

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ok. 118,5 mb

- wykopy oraz przekopy, wykopy liniowe

- pełne umocnienie ścian wykopu

- wykonanie podbudowy pod studzienki

- osypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

- zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem

- odtworzenie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych - ok. 334,5 m2

 

B. roboty montażowe

- kanał z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 200 mm - SDR 34 - ok. 7,0 mb

- kanał z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 630 mm - SDR 34 - ok. 75,5 mb

- kanał z rur polietylenowych (PE,PEHD) śr. zew. 630 mm - SDR 17 - ok. 33,0 mb

- przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych

rurami o śr. 800 mm stalowymi w gruntach kat. III-IV - ok. 18,6 mb

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm - 5 szt

- próba szczelności kanałów deszczowych - 1 odc.

 

Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w przedmiarze robót, projekcie wykonawczym oraz specyfikacji technicznej stanowiącym załączniki do SIWZ.

 

 

Zamawiający we wszystkich miejscach opisu przedmiotu zamówienia, w których są podane nazwy własne urządzeń i materiałów określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne, jakościowe oraz wymagany standard, dopuszcza zastosowanie materiału, urządzenia, sprzętu równoważnego pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określono w dokumentacji projektowej, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy pzp należy do Wykonawcy.

 

II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust 1, pkt. 6 ustawy Pzp. Roboty budowlane uzupełniające stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i

polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w

trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla

zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

45232410-9 - roboty w zakresie kanalizacji deszczowej

45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 

Termin zakończenia robót budowlanych, potwierdzony zgłoszeniem przez Wykonawcę o gotowości do

odbioru robót - do dnia 30.07.2016 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

 

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp, dołączonego do oferty na zasadzie spełnia-nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że ze wszystkich najważniejszych robót budowlanych (wyszczególnionych w załączniku nr 4 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji (deszczowej lub sanitarnej) o wartości brutto nie mniejszej niż 350 000

PLN każda.

Wykonawca musi również dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, z podaniem ich rodzaju

wartości, daty i miejsca wykonania. oraz określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty

oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone poświadczone przez inwestora (poświadczenie).

Wykaz wszystkich najważniejszych robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzić winien nie tylko spełnienie warunku minimalnego określonego przez Zamawiającego w pkt. 1.2, lecz posłuży również Zamawiającemu do weryfikacji zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp, dołączonego do oferty na zasadzie spełnia-nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w załączniku nr.5 do SIWZ, że dysponuje

osobą odpowiedzialną za prowadzenie robót : (kierownik budowy branży sanitarnej).

Wykazana przez Wykonawcę osoba winny posiadać wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na

sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 zł.

 

III.3.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z innymi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia - oryginał dokumentu.

 

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: zakres kto jest podmiotem, zakres zobowiązania, w jaki

sposób będzie ono wykonywane i jakiego okresu dotyczy.

 

Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust.2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za

szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów

nie ponosi winy.

 

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie

złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów na zasadzie „spełnia”/ „nie spełnia”.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać

odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 i brak

podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

wykaz (wszystkich) robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt.4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przekłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Wykonawca:

 

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert.

* Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do

grupy kapitałowej.

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 • wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 

CENA 90 % - 90 pkt.

GWARANCJA JAKOŚCI 10 % - 10 pkt.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w Rozdz. XVI SIWZ, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzychod.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem Zamawiającego podany w pkt.I.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

03.03.2016 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w

Międzychodzie ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód - pokój nr 101 Sekretariat.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

IV.4.18) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.02.2016 r.

 

 

 

BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

 

KRZYSZTOF WOLNY

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ - Budowa kanalizacji deszczowej ul. Remiszewska.doc (DOC, 185KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-16 09:49:38 185KB 7 razy
2 Załącznik nr 1-7 do SIWZ - Budowa kanalizacji ul. Remiszewska.doc (DOC, 101KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-16 09:49:57 101KB 8 razy
3 Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy kanalizacja deszczowa ul. Remiszewska.doc (DOC, 124KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-16 09:50:13 124KB 7 razy
4 Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf (PDF, 36.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-16 09:50:22 36.KB 13 razy
5 Załącznik nr 10 do SIWZ Specyfikacje techniczne.pdf (PDF, 199KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-16 09:50:44 199KB 9 razy
6 Załącznik nr 11 do SIWZ Dokumentacja projektowa - Opisy i rysunki.zip (ZIP, 734KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-16 09:51:03 734KB 9 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ - Kanalizacja deszczowa ul Remiszewska.doc (DOC, 29KB) 2016-02-26 16:37:35 29KB 434 razy
2 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ - Kanalizacja deszczowa ul Remiszewska.doc (DOC, 29.KB) 2016-02-26 16:37:49 29.KB 431 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Żurkowski 16-02-2016 09:48:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Żurkowski 16-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Żurkowski 26-02-2016 16:37:49