Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
LIII/494/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 2018-02-02 12:29:17
LIII/495/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2024. 2018-02-02 12:29:54
LIII/496/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie. 2018-02-02 12:30:36
LIII/497/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury, tj. "Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie" oraz "Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie" i utworzenia jednej instytucji kultury pod nazwą "Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie". 2018-02-02 12:31:32
LIII/498/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie statutu instytucji kultury "Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie". 2018-02-02 12:33:14
LIII/499/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 2018-02-02 12:35:19
LIII/500/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód. 2018-02-02 12:35:51
LIII/501/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Miasta i Gminy Międzychód. 2018-02-02 12:43:17
LIII/502/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych dla których gmina jest organem rejestrującym. 2018-02-02 12:44:25
LIII/503/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Międzychód dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 2018-02-02 12:45:09
LIII/504/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 2018-02-02 12:47:11
LIII/505/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych oznaczonych numerami 17/1 i 16 obręb Mnichy, stanowiących własność Gminy Międzychód na czas nieoznaczony. 2018-02-02 12:47:57
LIII/506/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy w miejscowości Międzychód. 2018-02-02 12:49:09
LIII/507/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 284). 2018-02-02 12:49:43
LIII/508/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 613/15). 2018-02-02 12:50:21
LIV/509/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Głażewo, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. 2018-03-01 14:07:54
LIV/510/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 2018-03-01 14:08:38
LIV/511/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2024. 2018-03-01 14:09:11
LIV/512/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. powołująca doraźną komisję ds. statutowych. 2018-03-01 14:09:49
LIV/513/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Międzychód na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów. 2018-03-01 14:10:23
LIV/514/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego wdrażanie budżetu obywatelskiego w Gminie Międzychód na 2019 rok. 2018-03-01 14:10:50
LIV/515/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzychód w 2018 roku. 2018-03-01 14:11:27
LIV/516/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk w gminie Międzychód na 2018 rok. 2018-03-01 14:12:00
LIV/517/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia sezonu kąpielowego na kąpielisku przy jeziorze Mierzyńskim w 2018 roku. 2018-03-01 14:12:38
LV/518/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mnichy, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. 2018-03-30 09:09:19
LV/519/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Muchocin, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 2018-03-30 09:09:57
LV/520/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mierzyn, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. 2018-03-30 09:10:27
LV/521/2018 z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 2018-03-30 09:10:52
LV/522/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2024. 2018-03-30 09:11:19
LV/523/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Międzychód na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-03-30 09:11:52
LV/524/2018 z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie części wydatków budżetu gminy Międzychód. 2018-03-30 09:12:36
LV/525/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Miasta i Gminy Międzychód. 2018-03-30 09:13:12
LV/526/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/455/2010 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przekazania gminnym oświatowym jednostkom organizacyjnym nieruchomości w trwały zarząd. 2018-03-30 09:13:53
LV/527/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Gorzyń (część strefy przemysłowej). 2018-03-30 09:14:25
LV/528/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (dz. nr 1050/5, 1051/5). 2018-03-30 09:14:58
LV/529/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/359/2017 Rady Miejskiej Międzychodu w sprawie dopłaty do 1 m3 oczyszczanych ścieków z gospodarstw domowych nie włączonych do systemu kanalizacji sanitarnej. 2018-03-30 09:15:23
LV/530/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/360/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dopłaty do 1m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi przez Miejską Spółkę Komunalną AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie. 2018-03-30 09:15:51
LV/531/2018 z dnia 27 marca 2018 r. przekazująca petycję do Burmistrza Międzychodu. 2018-03-30 09:16:27
LVI/532/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 2018-04-30 10:01:41
LVI/533/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2024. 2018-04-30 10:02:22
LVI/534/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania Przebudowa chodnika w m. Bielsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182. 2018-04-30 10:03:01
LVI/535/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2018-04-30 10:03:59
LVI/536/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2018-04-30 10:04:33
LVI/537/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2018-04-30 10:05:05
LVI/538/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 2018-04-30 10:05:29
LVI/539/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia i załatwienia skargi oraz przekazania skargi właściwemu organowi. 2018-04-30 10:05:56
LVI/540/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Międzychód. 2018-04-30 10:06:24
LVII/541/2018 z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 2018-05-10 08:51:35
LVII/542/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2018-2023. 2018-05-10 08:52:11
LVIII/543/2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy gminą Międzychód, a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Międzychód 2018-05-17 09:42:25