Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg na zbędne składniki majątkowe Gminy -trylinka

OGŁOSZENIE  

O PIERWSZYM  PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW 

MAJĄTKU RUCHOMEGO

 GMINY  MIĘDZYCHÓD 

I. Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), 

URZĄD MIASTA I GMINY W MIEDZYCHODZIE

UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 2

64-400 MIĘDZYCHÓD

 

Z  DNIEM 02 CZERWCA  2016  r. OGŁASZA

PRZETARG NA SPRZEDAŻ

NIŻEJ WYMIENIONYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU OBROTOWEGO:

 

L.p.

Nazwa i opis przedmiotu

Jedn. miary

Ilość

CENA

WYWOŁAWCZA

(PLN)

Uwagi

 

 

WADIUM

( 10%)

1

Kostka betonowa „trylinka”

szt.

5343

14.801,00 zł + podatek VAT

Sprzedaż całości asortymentu. Załadunek i transport we własnym zakresie.  

1.480,00 zł

 
  1. Kostkę  można oglądać w dniu  13 czerwca  2016 r. w godz. 13.00-14.00 , po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym do dnia 10 czerwca  2016 r. tel. nr 957488115

       

III. Wadium

1.Wadium należy wpłacać do dnia 17 czerwca 2016 r. (wniesienie wadium uznane zostanie w przypadku wpływu na rachunek Urzędu w wyznaczonym terminie) na konto urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód.  

bank PKO Bank Polski S.A.   

nr: 95 1020 4027 0000 1802 1219 3944     

2. Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną  odrzucone, zwraca się
    w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się      

          od zawarcia umowy.

 

IV. Oferta

  1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna 

zawierać:

a)    imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,

b)    oferowaną ceną i warunki jej zapłaty,

c)    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d)   kserokopię dowodu wpłaty wadium.

2. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, pok. nr  101  ( sekretariat )  do dnia 20 czerwca  2016 r. do godz. 15.00.   

3. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia ofert przyjęty będzie termin         otrzymania przesyłki .

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu   21 czerwca  2016 r. o godz. 10.00 w pok. nr  308

5. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia.

6. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Koperta zawierająca ofertę zgodną z pkt. IV ust. 1 ppkt. a, b, c, d, powinna być zamknięta i oznaczona nazwą

    i adresem oferenta z dopiskiem:   OFERTA „ trylinka

8. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie 

    wniósł wadium;

b) nie zawiera danych i dokumentów o których mowa  w pkt IV ust. 1 ppkt. a,b,c,d lub są one niekompletne, 

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

9. Organizator przetargu powiadomi oferenta niezwłocznie o odrzuceniu oferty.

10. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie dwóch dni od dnia wyboru oferty.

 

V. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty i bez podania 

przyczyny.

 

VI. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dnia od dnia zawarcia 

        umowy. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Paluszak 02-06-2016 12:03:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Paluszak 02-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Jacek Paluszak 02-06-2016 12:03:43